Gaziantep OSB'de tesis yapım ihalesi 14 Şubat'ta!

Gaziantep OSB'de tesis yapım ihalesi 14 Şubat'ta!Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi yapım işini ihale edecek. İhalesi 14 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek.


Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi yapım işini ihale edecek. İhalesi 14 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek.


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ’ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ’nin; inşaat, Montaj, Kurulum, izin lisanslamalarının yapılması, tesisin şartnamelerde belirtilen ve mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak işletme ve bakımı işleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                     :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi; Birinci etap 120 ton/gün (60 ton/gün x2 adet) en az %25 kuru madde ihtiva eden çamurun yakılması için projelerinin hazırlanması, inşaat, Montaj, Kurulum, Laboratuvar kurulumu, Soğuk ve sıcak Testler, 72 saatlik performans testleri ve devreye alma, izin lisanslamalarının yapılması, ikinci etap 120 ton/gün (60 ton/gün x2 adet) çamur yakma ve 240 ton/gün lük çamur yakma kapasitesine ulaşacak tesisten elde edilecek ısı ile beslenecek enerji santralinin; İnşaat, Montaj, Kurulum, Soğuk ve sıcak Testler, 72 saatlik performans testleri ve devreye alma, izin lisanslamalarının yapılması; tesisin, geçici kabulü sonrası şartnamelerde belirtilen ve mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak işletme ve bakımının yapılması,

                                                  Ayrıca teknik şartname Bölüm-3 İnşai Faaliyetler kısmında belirtilen; atık su arıtma tesisi içerisinde şartnamede özellikleri belirtilen betonarme prefabrik depo ve yine atık su arıtma tesisi içerisinde mevcut bulunan atölye sosyal tesis binasının mevcut çatısı sökülerek, yeni çatı yapılması işleri bu ihale kapsamında yapılması işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :  GAZİANTEP ili, Şehitkamil ilçesi, 4. Kısım Organize Sanayi Bölgesi,

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Yer tesliminden itibaren her bir etap için 365 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Kısım toplantı salonu Başpınar/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                     :  14.02.2017 Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50’si kadar benzer ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ ve tek kalemde teklif bedelinin % 20 si oranında; benzer ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ bitirmiş ya da en az % 80’ini tamamlamış, izin lisanslamasını yapmış olma şartlarına uygun olmalıdır. Yüklenici veya Yüklenicinin ortaklarından birinin en az 1 (bir) adet Arıtma Çamur Yakma Tesisi lisansı almış olmalıdır. İş Bitirme Belgesinin aslını sunması zorunludur. Bu İş Deneyim Belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

5) İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen organizasyon yapısına ve teknik personel durumuna ilişkin taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) İstekli, teklif edeceği bedelin % 25 (yüzde yirmi beş)' inden az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeyi ibraz edeceklerdir. Bu kriterler nakit kredisi ve teminat mektubu kredi tutarlarının toplamı ile ya da bundan fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle sağlanabilir

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünce teyit edilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Belgenin (Banka referans mektubunun) ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

F) Teklif bedelinin %3’ ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

G) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

H) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

I) Teknik şartnamede istenen üretin ve tüketim taahhütleri ve Performans Garanti Beyannamesi

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

K) İç Zarf. Şekli ve içeriği idari şartnameye uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 10.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

- İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

- Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.