Giresun'da 5 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Giresun'da 5 yıllığına kiralık gayrimenkul! Giresun'da 5 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Giresun Belediye Başkanlığı, Hacımiktat Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü aylık toplam 47 bin 500 TL bedelle 5 yıllığına kiraya verecek. Giresun Belediye Başkanlığı, Hacımiktat Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü 5 yıllığına kiraya verecek. Gayrimenkullerin aylık kira bedelleri 47 bin 500 TL olarak belirlendi.

Giresun Belediye Başkanlığından:
1- Aşağıdaki tabloda belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2- İhaleye çıkarılacak taşınmazların tahmin edilen katılım bedeli, kira ve geçici teminatları:

Geçici teminat 5 (Beş) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. Sözleşmeden önce 5 (beş) yıllık kira bedeli ve katılım bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 300,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.
4- İhale, 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 15:00’dan itibaren 5’ er dakika ara ile Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No: 1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Tebligat için adres göstermesi.
b) Kanuni İkametgah belgesi.
c) Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı)
d) Noter onaylı imza sirküleri.
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı)
f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
g) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge.
h) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.
ı) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
i) Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
j) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
6-İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.