20 / 08 / 2022

Gölcük Otel ve Lokanta tadilat karşılığı 19 yıllığına kiraya veriliyor!

Gölcük Otel ve Lokanta tadilat karşılığı 19 yıllığına kiraya veriliyor!

Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından Gölcük Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokanta, 19 yıllığına kiraya veriliyor....Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından Gölcük Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokantanın, bir bütün halinde turistik tesis olarak düzenlenmesi ve işletilmesi amacıyla projesine uygun olarak turizm işletme belgeli (en az 3 yıldızlı) Otel vasfında, 19 yıl 2 ay (230 ay) süreyle Esaslı Tadilat Yapımı Karşılığı İşletilmesine ait Kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 19 yıl 2 ay (230 ay) müddetle kiraya veriliyor.

Yıllık muhammen kira bedeli 5 milyon 33 bin 872,96 TL olarak belirlenen tesisin ihalesi 4 Temmuz'da yapılacak.

ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Ödemiş Belediye Başkanlığımıza ait, 27 Pafta 1202-1203-1204 Parsellerde kayıtlı Gölcük Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokantanın, bir bütün halinde turistik tesis olarak düzenlenmesi ve işletilmesi amacıyla projesine uygun olarak turizm işletme belgeli (en az 3 yıldızlı) Otel vasfında, 19 yıl 2 ay (230 ay) süreyle Esaslı Tadilat Yapımı Karşılığı İşletilmesine ait Kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 19 yıl 2 ay (230 ay) müddetle kiraya verilecektir.

2 - Söz konusu tesisin ihalesi 04/07/2018 Çarşamba günü saat 14:30’da (TRT Saatine göre) Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 14 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı ikinci katında, Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu işin Muhammen bedeli (Esaslı tadilat bedeli ile yıllık muhammen kira bedeli) 5.033.872,96TL (BeşmilyonotuzüçbinsekizyüzyetmişikiTLdoksanaltıkr.) TL, Geçici teminatı %3’ü olan 151.016,19 TL (YüzellibirbinonaltıTLondokuzkr.) TL’dir.

4 - İhale ile ilgili dokümanlar hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, İhale için istenen belgeleri ve tekliflerini 04/07/2018 Çarşamba günü 12:00’a kadar (TRT Saatine göre) Belediyemiz Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, İletişim Bilgi Formu

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için gerekli tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e) Yasaya uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin % 10’una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir yasaya uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslı ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

i) İhaleye katılacak isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair yasaklılık durum formu

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu

m) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

n) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

o) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (h), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.