Gümüşhane'de 32.5 milyon TL'ye satılık otel!

Gümüşhane'de 32.5 milyon TL'ye satılık otel!Gümüşhane İl Encümen Başkanlığı, Gümüşhane'de yer alan 5 katlı oteli satışa çıkardı. Otelin satış bedeli 32 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


Gümüşhane İl Encümen Başkanlığı, Gümüşhane'de yer alan 5 katlı oteli 32 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkardı.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Gümüşhane İl Encümen Başkanlığından:

1-Aşağıda tapu kaydı, imar durumu, tahmin edilen bedeli, geçici teminatı belirtilen Mülkiyeti Gümüşhane İl Özel İdaresine ait, Gümüş Otel, Bahçe ve Otoparkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Gümüşhane

2-İhale, Gümüşhane Merkez İlçe, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, İl Encümeni toplantı salonunda 25.06.2021 Cuma günü İl Encümenince yapılacaktır.
3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları gerekir.

Gümüşhane

a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
c) Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin)
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek Kişiler İçin)
e) Noter Tasdikli imza sirkülerini,
f) Türkiye’de tebligat için adres belgesi,
g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesi,
5-Taşınmaz Satış İhalesine teklif verecekler; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, ihale zarfını yukarda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 25.06.2021 tarihinde Cuma günü ihale saatine kadar, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, Encümen Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce, komisyona ulaşması şarttır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8-İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Bilgi İçin: Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Telefon: 0 456 213 10 31 Dahili: 264 Gökhan DAYAN Faks: 0 456 213 37 44 www.gumushaneozelidare.gov.tr
İlan olunur.