borçlunun adresi nasıl tespit edilir

borçlunun adresi nasıl tespit edilir

Mernis adresi olmayan Borçluya nasıl tebligat yapılır? Borçlunun adresinin nasıl bulunur? İşte borçlunun adresinin tespit edilmesine ilişkin yargıtay kararı ve emniyet müdürlüğüne gönderilecek dilekçe örneği...

Kat malikleri kuruluna çağrı nasıl yapılır?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Bir kat malikini binamızın güçlendirmesi için yapılacak resmi toplantıya çağırmak için nasıl tebligat yapmalıyım? Adresi biliyorum ancak Mernis adresi mi değil mi bilmiyorum. O adrese tebligat yapsam geçerli olur mu? ' sorusunu yanıtladı.

Konkordato nasıl ilan edilir?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olan konkordato nasıl ilan edilir?

Haciz satış talebi nasıl yapılır?

Haciz sürecinde borçlunun borcunu ödememesi halinde haczecilen mallar satılarak paraya çevriliyor. Elde edilen gelir ile alacaklıya olan borç kapatılıyor. Peki, haciz satış talebi nasıl yapılır?

Hacizli gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

Haciz işlemi ile alacaklılar borçlunun taşınmaz mallarına el koyabiliyor. İcra Müdürlüğü tarafından verilen sürede borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz satılarak alacaklıya olan borç kapatılıyor. Peki, hacizli gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

Haciz işlemi nasıl başlatılır?

Borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile borcun tahsil edilmesi için başvurduğu işleme haciz deniyor. Peki, haciz işlemi nasıl başlatılır?

İpotekli taşınmazın devri nasıl yapılır?

İpotek, borçlunun borcu nedeni ile sahip olduğu veya olmadığı teminat olarak gösterilen taşınmaz üzerinde kuruluyor. Peki ipotekli taşınmaz mal başkasına devredilebilir mi? İpotekli taşınmazın devri nasıl yapılır?

Ev adresi değişikliği nasıl yapılır?

Bir kimsenin taşınması halinde, ilgili yerlere ev adresinin değiştiğinin bilgisini de vermek ile yükümlü oluyor. Peki, ev adresi değişikliği nasıl yapılır? Ev adresi değişikliği nereden yapılır?

İcra mahkemesine nasıl başvurulur?

Borçlu olan kişi borcunu ödeyemeyecek durumda ise alacaklı, icra mahkemesi aracılığıyla borçlunun mallarından kendi alacaklarının ödenmesini sağlayabiliyor. Peki, icra mahkemesine nasıl başvurulur?

Evin posta kodu nasıl öğrenilir?

Posta kodu; Adresi oluşturan bileşenlerin bir kısmı ya da tamamını tanımlayacak şekilde verilen rakam ya da rakam-harf karışımından oluşan işaretlere deniyor. Peki, bir evin posta kodu nasıl öğrenilir?

Haciz eve nasıl gelir?

Alacaklıya olan borcun ödenmemesi halinde, alacaklı borcun tahsili için icra memuru ile birlikte borçlunun evine gidebiliyor.Peki, haciz eve nasıl gelir? Eve hacizin gelmesi durumda ne yapılır?

Haline münasip ev nasıl belirlenir?

Borçlunun haline münasip evi, haczedilemeyecek mallar arasında yer alıyor. Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı bırakılmak üzere satış yapılabiliyor. Peki, haline münasip ev nasıl belirlenir?

Cebri icra nasıl yapılır?

Borçlunun borcunu ödememesi halinde devlet tarafından borcunu ödemesine mecbur edilmesi işlemine cebri icra işlemi deniyor. Peki, cebri icra nasıl yapılır? Cebri icra çeşitleri nelerdir?

Cebri icra takibi nasıl yapılır?

Cebri icra, başlatılan icra sürecinde borçlunun yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda devletin otoritesi ile borçluyu borcunu ödemeye zorlamalarına cebri icra deniyor. Peki, cebri icra takibi nasıl yapılır?

borçlunun adresi nasıl tespit edilir

borçlunun adresi nasıl tespit edilir borçlunun adresi nasıl tespit edilir

Borçlunun adresinin tespiti!

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 

E:2007/22950 

K:2008/876 

T:22.01.2008 


TEBLİGAT HUKUKU İCRA HUKUKU 

İLANEN TEBLİGAT 

İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ 

DÜRÜSTLÜK KURALI 


Özet 

İlanen tebliğ işleminden önce adres araştırması için hangi mercilerden bilgi alınmasının gerektiği yasal yönden icra müdürünün takdirine bırakılmıştır.


İcra müdürünün yeterli adres araştırması yaptığı anlaşılmış, üstelik avukatın temyiz dilekçesindeki müvekkil adresinin tebliğin yapılamadığı yer olduğu saptanmıştır. Bu aşamada ilanen tebliğ koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.


7201 s. Yasa m. 28


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmüne göre adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.


Adresi meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verilmek suretiyle tespit edilir....