Deniz GYO kar dağıtımı

Deniz GYO kar dağıtımı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına karar verildi...

Deniz GYO 2019 karından pay dağıtacak mı?

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...

Deniz GYO kar payı dağıtımı yapacak mı?

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO kar dağıtımı yapacak mı?

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından kar dağıtımı yapılmaması hususunun, yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Deniz GYO'nun çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'ye yükseltildi!

Deniz GYO'nun 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250 milyon TL artırılarak 400 milyon TL'ye yükseltildi.

Deniz GYO çıkarılmış sermayesini 400 milyon TL'ye artıracak!

Deniz GYO'nun 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 250 milyon TL artırılarak 400 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamemizin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Deniz GYO'dan 250 milyon TL'lik pay ihracı!

Deniz GYO, esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, artırılan 250 milyon TL sermayeyi temsil eden payın, 250 milyon adet (B) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem görebilir olarak ihracına karar verdi. 

Deniz GYO çıkarılmış sermayesini 400 milyon TL'ye artırdı!

Deniz GYO'nun 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, yüzde 166,666666 oranında 400 milyon TL'ye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin raporu yayınlandı. 

Deniz GYO kar payı dağıtacak mı?

Deniz GYO tarafından 2020 yılında kar payı dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasına karar verildi.

Deniz GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Deniz GYO, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Deniz GYO 2020 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Deniz GYO'nun Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait ayrıntılı gelir tablosu, 2020 yılı 4. dönem kurum  geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne verildi.

Deniz GYO 2021 hesap yılı bağımsız denetim şirketini seçti!

Deniz GYO, 2021 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetim firması ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verdi.

Deniz GYO'dan 106 milyon TL'lik finansman bonosunun ihracı!

Deniz GYO'nun TRFDZYO52116 ISIN kodlu, 90 gün vadeli, 106 milyon TL tutarında nominal değerli finansman bonosunun ihracı tamamlandı. 

Deniz GYO'nun 67 milyon TL'lik 2. kupon ödemesi tamam!

Deniz GYO'nun TRFDZYO32126 ISIN kodlu, 84 gün vadeli, 67 milyon TL nominal değerli, TLREF TL gecelik referans faiz oranına endeksli finansman bonosunun 10 Şubat 2021 tarihli 2. kupon ödemesi gerçekleşti.

Deniz GYO'nun 2. kupon faiz oranı yüzde 1.4150 oldu!

Deniz GYO'nun TRFDZYO32126 ISIN kodlu 84 gün 10 Mart 2021 vadeli 67 milyon TL nominal değerli TL REF TL gecelik referans faiz oranına endeksli finansman bonosunun 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı yüzde 1.4150 oldu. 

Deniz GYO'nun fiyat ve miktar hareketleri açıklaması!

Deniz GYO tarafından hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, şirket tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmuyor.

Deniz GYO 2021 yılı için gayrimenkul değerleme şirketlerini seçti!

Deniz GYO, portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketlerini seçti. 

Deniz GYO kar dağıtımı Haberi

Deniz GYO kar dağıtımı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin olağan Genel Kurul Sonucu hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO'nun 2 Nisan 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ait, 2019 yılı faaliyetlerinden 13.342.945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 9.865.165 TL dönem zararı gerçekleşti. 

Dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına karar verildi.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 02.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2019–31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata...