Halk GYO'nun çıkarılmış sermayesi 1 milyar 530 milyon TL'ye yükseltilecek!

Halk GYO'nun çıkarılmış sermayesi 1 milyar 530 milyon TL'ye yükseltilecek!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 50 oranında artırılarak 1 milyar 530 milyon TL'ye yükseltiliyor. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirketin bedelli sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı. 

Halk GYO yaptığı açıklamada Şirket'in esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.020.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini belirtti.

Halk GYO nun çıkarılmış sermayesi 1 milyar 530 milyon TL ye yükseltilecek!

Halk GYO'nun KAP açıklaması şu şekilde:
Şirketimizin 21 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirket'in esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.020.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine,

Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar için B Grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B grubu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına,

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Halk GYO 2021'de ne kadarlık kiralama ve satış işlemi gerçekleştirdi?