19 / 08 / 2022

Hamdi Akın'dan 3.havalimanı eleştirisi!

Hamdi Akın'dan 3.havalimanı eleştirisi!

Üçüncü havalimanının yavaş yavaş büyütülmesinin daha doğru olacağını belirten TAV Havalimanları Holding Başkanı Hamdi Akın, "Atatürk Havalimanı'na üçüncü bir pist yapılsın diye çok uğraştık" dedi.TAV Ha­va­li­man­la­rı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Akın, dün Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si'nde ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı­da sek­tö­rün­de ya­şa­nan gün­cel ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di.


THY DE 'ATATÜRK' DEDİ


Bu kap­sam­da, ya­pı­mı ve özel­lik­le ye­riy­le il­gi­li tar­tış­ma­la­rı ha­len de­vam eden İs­tan­bul'un üçün­cü ha­va­li­ma­nı­nı de­ğer­len­di­ren Akın, bu­ra­nın bü­yük­lü­ğü­ne dik­kat çek­ti.


ZAMANLA BÜYÜTÜLÜRDÜ


"Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'na üçün­cü bir pist ya­pıl­sın di­ye çok uğ­raş­tık. Türk Ha­va Yol­la­rı da öy­le is­ti­yor­du" di­yen Akın şöy­le de­vam et­ti:  İs­tan­bul'a üçün­cü bir ha­va­li­ma­nı la­zım ama ben ol­say­dım ya­pı­la­cak ha­va­li­ma­nı­nı bu ka­dar bü­yük tut­maz­dım. Ya­ni da­ha ya­pı­la­bi­lir tu­tar­dım, da­ha ba­sit, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı da ka­pa­si­te faz­la­sı­nı bu­ra­ya alır­dım ve za­man­la bu­ra­yı bü­yü­tür­düm. Bir ke­re de­ğil de, ya­vaş ya­vaş bü­yü­tür­düm. Da­ha ula­şı­la­bi­lir bir he­def olur­du."


REKABET SINIRLANIYOR


Üçün­cü ha­va­li­ma­nı iha­le­sin­de or­ta­ya çı­kan ra­ka­mın bü­yük­lü­ğü­ne de dik­kat çe­ken Akın, "Ya­ni 10 mil­yar eu­ro­luk bir iha­le­ye çı­kar­sa­nız iha­le­ye gi­ren fir­ma sa­yı­sı aza­lı­yor, bir ke­re re­ka­be­ti sı­nır­lı­yor­su­nuz. İki üç ta­ne fir­ma ka­lı­yor, bun­la­rın ara­sın­da olu­yor. Bun­lar eleş­ti­ri de­ğil, olup bit­ti­ği için an­la­tı­yo­ru­m” diye konuştu.


'DEVLETE İŞ YAPAN HER ZAMAN KORKAR'


Ko­nuş­ma­sın­da iş ha­ya­tı­na gi­riş hi­ka­ye­si­ni an­la­tan Ham­di Akın, es­ki­den be­ri ik­ti­da­ra ya­kın olan in­san­lar­la iha­le­le­re gir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bir ta­raf ola­nın ber­ta­raf ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Akın, dev­let­le iş ya­pan­la­rın son da­ki­ka sür­priz­le­rin­den her za­man kork­tuk­la­rı­nı ifa­de et­ti.


Bugün