18 / 08 / 2022

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 3 milyonluk arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 3 milyonluk arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hatay İli İskenderun İlçesi Şevre Mahallesi'nde 2 milyon 977 bin muhammen bedel karşılığında özel öğrenci yurdu yapılması şartıyla arsa karşılığı inşaat ihalesi gerçekleştirecek.Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hatay-İskenderun 2625 Ada 2 Nolu Parsel üzerine özel öğrenci yurdu yapımı şartıyla uzun süreli kiraya verilmesi işi ihale edecek. İhale, 07/05/2019- Salı günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 03.12.2018 tarihli 6 sayılı Kültür ve
Turizm Bakanlığı komisyon kararı ve 26/11/2018 tarihli 583/513 sayılı Vakıflar Meclisi kararında
belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Öğrenci Yurdu” yapılmak
üzere 36 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan 03.12.2018 tarihli 6 sayılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyon kararı ve 26/11/2018 tarih ve 583/513 sayılı Vakıflar
Meclisi kararına istinaden;
1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ancak yer
teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması
halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda
başlatılması suretiyle kira akdinin süresinin yer teslim tarihinden itibaren toplam 36 (otuzaltı) yıl
olması
2 - İşin süresinin başlama tarihinden itibaren ilk 2 yıl aylık kirasının; sabit 500,00-TL
(BeşyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından
itibaren, iki yıllık inşaat süresindeki ÜFE artışı da göz önünde bulundurularak aylık 6.000,00-TL
(AltıbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 4. yılın başından itibaren sözleşme
süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe on iki aylık
ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Üfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre
değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında
artırılarak belirlenmesi,
05.04.2019 “CUMA” SEDA
2974
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(2)
3 - Yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 (iki) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı
olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması,
yapı ruhsatının alınması, inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp
işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin
yüklenici tarafından sağlanması,
4 - Taşınmazın onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam
inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs.
değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin ihale oranında taraflara yansıtılması,
5 - Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama
projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin
önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin
yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine
yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira 
05.04.2019 “CUMA” SEDA
2974
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(3)
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;
a) İç zarf: Ekli örneğe uygun teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin
adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır
veya mühürlenir. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta
adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına
dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi
g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dâhildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
05.04.2019 “CUMA” SEDA
2974
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(4)
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00
TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR**********************49 no’lu
Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek
ihale dokümanı alınacaktır.
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve
soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 07/05/2019-
Salı Saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR