Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü arsa kiralama ihalesi 4 Şubat'ta!

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü arsa kiralama ihalesi 4 Şubat'ta!Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hatay Antakya'da yer alan arsayı Özel Eğitim Tesisi yapılmak üzere kiraya veriyor. İhalesi 4 Şubat 2016'da gerçekleşecek.


Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02.[31] sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Eğitim Tesisi” yapılmak üzere 20 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.


İLİ :  Hatay

İLÇESİ :  Antakya

MAHALLESİ :  Saraycık

MINTIKA NO :  -----

ADA NO :  -----

PARSEL NO:  3673

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) :  5182,00 m2

CİNSİ :  Arsa

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

MAKAM OLURU

TARİH VE SAYISI :  01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02.[31]

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ:     3.503.942,00-TL(üçmilyonbeşyüzüçbindokuzyüzkırkikiTürkLirası)

GEÇİCİ TEMİNAT :  105.118,26-TL.(yüzbeşbinyüzonsekizTürkLirasıyirmialtıkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ:  04/02/2016- Perşembe Saat: 10:00

İŞİN ADI :  Hatay-Antakya Saraycık Mahallesi 3673 Parsel Üzerine Özel Eğitim Tesisi Yapım Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi


Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02. [31] sayılı kararına istinaden;


1 - Hatay İli, Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresine (Mazbut Şeyh Hasan Basri Vakfı) ait, tapunun 3673 parselinde yer alan 5182,00 m2 sahalı taşınmazın;

1.1. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 1 yıl, ekteki imar planı tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunularak, Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 40’ı aşmaması, aşması durumunda % 40’tan fazlasını ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden İdaremize defaten ödenmesi, taşınmazın imarlı parsel haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleşememesi durumunda yine aynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar parsellerin tapularının çıkartılması, tapu kaydı üzerindeki şerhlerin kaldırılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, bu işlemler için her türlü masraflarında istekli tarafından karşılanması, imar planı tadilat taslağına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki iki yıl içerisinde özel eğitim tesis inşaatının bitirilerek işin sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam ilk 3 yıl içerisinde tesisin hizmete açılması, aksi takdirde sözleşmenin fesh edilerek kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması,

1.2. Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

1.3. Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 20 (yirmi) yıl olması,

1.4. Sözleşme süresinin ve aylık kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

1.5. Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin;

1.5.1. İlk 3 (üç) yıl için aylık sabit 500,00.-TL’ın kira bedeli olarak yıllık defaten tahsil edilmesi,

1.5.2. İnşaat süresinin 3. yılsonunda tamamlanmasını takip eden 4. yılda, 18.000,00-TL’nin aylık kira bedeli olarak alınması,

1.5.3. Müteakip yıllarda (4. yıldan 20. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

1.6. Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması,

1.7. 20. yılın sonunda tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette ve hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 (bir) ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

1.8. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması,

1.9. Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlülüklerin konulmaması,

1.10. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

1.11. Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

1.12. İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize yansıtılması,

1.13. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun “Özel Eğitim Tesisi” olarak değerlendirmek üzere, toplam 20 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.


2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.


3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.


4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 04.02.2016 Perşembe gün saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.


5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.)

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış, şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

j) 2886 sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart Form-Ek.6) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 105.118,26-TL. (yüzbeşbinyüzonsekizTürkLirasıyirmialtıkuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile % 05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

n) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. İnşaat firması veya alt Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 04.02.2016 Perşembe günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.