Hazine arazisi satış dilekçesi!

Hazine arazisi satış dilekçesi!Hazine arazisi satın almak isteyen kimselerin, bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü başvurmaları gerekiyor. İşte hazine arazisi satış dilekçesi...


Hazine arazisi satış dilekçesi!

Hazine arazisi satın almak isteyen kimselerin, bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.

 

Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildiriliyor. Peki, hazine arazisi satış dilekçesi nasıl yazılır? Hazine arazisi satış dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ

DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ


BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı Soyadı/Unvanı


T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası


Uyruğu


Tebligat Adresi


Telefon Numaraları


Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı/Unvanı ile Adresi 


Durumu 

Paydaş

Kiracı

Kullanıcı


Kiracı ise kira başlangıç tarihi


Kullanıcı ise kullanım başlangıç tarihi


Paydaş ise maliki olduğu pay miktarı (pay/m2)


Varsa son beş yıl için tahsil edilmiş ecrimisil bedeli (TL)


TAŞINMAZIN Tapu Bilgileri

İli

İlçesi

Köyü

Mevkii/Yöresi

Ada Numarası

Parsel Numarası


Yüzölçümü (m²)

Kullanılan / Talep Edilen Yüzölçümü (m²)


Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar


Yukarıda belirttiğim taşınmazı 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satın almak istiyorum.

İmza:

Tarih:


EKLER:

1-TC kimlik numarası beyanı,

2-Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve ecrimisil ödendiğine ilişkin belge örneği,

3-Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

4-Diğer paydaşlardan alınan, Hazine payını satın almak istemediğine ilişkin noter onaylı muvafakatname.


HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Bu Kısım İdarece Daha Sonra Doldurulacaktır)

Takbis No


Taşınmaz No


Halen kullanıp kullanmadığı


Hangi tarihten itibaren kullandığı


Tespit tarihi ve sonucu


Hak sahibi olup olmadığı


Satışa engel durumunun olup olmadığı


Kiracılardan son beş yıl için elde edilen kira bedeli


Kullanıcılardan son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli


Hazine arazisi satışı nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com