Hazine arazisi satışı nasıl yapılır?

Hazine arazisi satışı nasıl yapılır?Hazine taşınmazları, genel Hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde satılabiliyor. Peki hazine arazisi satışı nasıl yapılır? Hazine arazisi kime satılır?


Hazine arazisi satışı nasıl yapılır?

Hazine taşınmazları, genel Hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde satılabiliyor. Peki hazine arazisi satışı nasıl yapılır? Hazine arazisi kime satılır?


Hazine arazisi satışı;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olan,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren,

c) Gerçek kişilerce T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerce ise vergi kimlik numarasını bildiren,

ç)  ilanda belirtilen geçici teminat miktarını yatıran,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri veren,

e) Özel hukuk tüzel kişilerce yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi veren, her Türk vatandaşı ihaleye girerek en yüksek bedeli vermek, bu bedelin ise ihaleyi onaylayan yetkili makamca uygun görülmesi suretiyle hazine taşınmaz malını satın alabilir.


Satılacak hazine taşınmaz malı için idarece bedel takdir ediliyor veya ettiriliyor. İhale komisyonunca karara bağlanıyor. Satışta; Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurularak,


- Gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılarak, (Taşınmazın imar durumu, bina ve inşaat sahası büyüklüğü, işyerlerine, meskun yerlere yakınlığı ve ulaştırma durumu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, bitki örtüsü, toprak cinsi ve yapısı vb. itibariyle en iyi kullanım alternatiflerinin göz önünde bulundurularak emsal satışlar da dikkate alınmak suretiyle)


- Emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden az olmamak üzere  rayiç bedel esas alınarak taşınmazın kıymet takdiri yapılıyor.


Hazine arazisi nasıl kiralanır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com