Hazine arazisi satış ihaleleri nasıl yapılır?

Hazine arazisi satış ihaleleri nasıl yapılır?Hazine arazisi satış ihale ilanları gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyuruluyor. Peki, hazine arazisi satış ihaleleri nasıl yapılır?


Hazine arazisi satış ihaleleri nasıl yapılır?

Hazine arazisi satış ihale ilanları gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyuruluyor. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyuruluyor. 


Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl bütçe kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa,  bir kere de resmi gazete de yayınlanıyor. İnternet ortamında ise ilanlar www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/ sitesinin  taşınmaz mal ihale ilanları kısmından duyuruluyor.


Ayrıca defterdarlık binasının ilan tahtalarında da duyurulara yer veriliyor. Peki, Hazine arazisi satış ihaleleri nasıl yapılır? Hazine arazileri ihale şartları nelerdir?


Hazine arazileri ihale şartları:

- Kanuni ikametgah sahibi olmak

- Türkiye de tebligat adresi göstermek

- İhaleye katılabilmek için ilanda belirtilen  gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak

- İstenilen teminatı ve belgeleri eksiksiz vermek

- Tüzel kişiler açısından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişiliğin temsilcisinin temsile yetkili olduğuna dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek


İhaleye kimler katılamaz?

1. İhaleyi yapan idarenin:

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları,

d) (a),(b),ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları, (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)


2. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, katılamıyor.


Ayrıca, mahkemece kamu hizmetlerini yapmaktan yasaklanmış olanlar ile Medeni Kanununa göre mahcurlar(hapiste olanlar, akli sağlığı yerinde olmayanlar) ile reşit olmayan küçükler de ihalelere katılamıyor


Hazine arazisi nasıl alınır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com