Hazine arazisi nasıl alınır?

Hazine arazisi nasıl alınır?Devlete ait olan hazine taşınmazları, genel hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde satılabiliyor. Peki hazine arazisi nasıl alınır?


Hazine arazisi nasıl alınır?

Devlete ait olan hazine taşınmazları, genel hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde satılabiliyor. Peki hazine arazisi nasıl alınır? Hazine arazisi nasıl satılır?


Hazine arazisi satışı;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olan,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren,

c) Gerçek kişilerce T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerce ise vergi kimlik numarasını bildiren,

ç)  ilanda belirtilen geçici teminat miktarını yatıran,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri veren,

e) Özel hukuk tüzel kişilerce yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi veren, her Türk vatandaşı ihaleye girerek en yüksek bedeli vermek, bu bedelin ise ihaleyi onaylayan yetkili makamca uygun görülmesi suretiyle hazine taşınmaz malını satın alabilir.


Hazine arazisi nasıl alınır?

Hazine arazi satın almak isteyen kimselerin bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık  Emlak  Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.


Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildiriliyor.


Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebiliyor. 


Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil ediliyor. 


Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında örneği (Ek-5) de yer alan "Taksitli Satış Sözleşmesi" düzenleniyor, sözleşmenin bir örneği alıcıya veriliyor.


Hazine arazisi nasıl kiralanır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com