04 / 10 / 2023

Yabancılara tarım arazisi satışı nasıl yapılacak?

Yabancılara tarım arazisi satışı nasıl yapılacak?

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den gayrimenkul alabiliyor. Tarım arazisi satışlarında yapılan düzenlemelere göre; yabancılara tarım arazisi satışı nasıl yapılacak? İşte yabancı gerçek kişilerin tarım arazisi edinimleri hakkında duyuru..Yabancılara tarım arazisi satışı nasıl yapılacak?

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den gayrimenkul alımları ile ilgili yasal esaslar Tapu Kanunu madde 35'te düzenleniyor.


Burada belirtilen esaslar doğrultusunda yabancılara gayrimenkul satışı yapılabiliyor. Ancak, tarım arazilerinin satışı hakkında yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda yabancıların tarım arazisi edinimlerinin nasıl olacağı kafalarda soru işareti bıraktı.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı hazırladığı bir duyuru ile tüm sorulara yanıt verdi.


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı


Sayı : 36189470-010.07.01/18497

Konu : Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım

Arazisi Edinimleri


DAĞITIM YERLERİNE


İlgi : a) 27/11/2013 tarih 2013/15 (1752) sayılı Genelge,

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün

07/02/2014 tarih 94854856-230.99-823 sayılı yazısı ,

c) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün

17/02/2014 tarih 94854856-230.99/1013 sayılı yazısı,

ç) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün

29/04/2014 tarihli 92036835/3634 sayılı yazısı,

d) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün

29/05/2014 tarih 94854856-230.99-4372 sayılı yazısı,

e) TKGM Tapu Dairesi BaĢkanlığının “5403 Sayılı Kanun Uygulamaları” konulu ve

12/06/2014 tarih 23294678-010.07.02/34306 sayılı duyurusu.


Bilindiği üzere yabancı gerçek kişilerin tarım arazisi niteliğindeki taşınmaz edinimleri, 6302 sayılı Kanun ile değişik 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi gereği alınan 25/06/2012 tarih 2012/3504 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (a) genelge uyarınca ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni ile gerçekleşmektedir. Bu kapsamda gerek uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi gerekse Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan mevzuat değişiklikleri ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b,c,ç,d) de kayıtlı yazıları çerçevesinde aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur. 


İlgi (a) sayılı genelgede belirtildiği üzere tarım arazisi niteliğinde bulunan taşınmazların yabancı gerçek kişi tarafından edinim talepleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın taşra teşkilatına iletilecek ve verilecek cevap doğrultusunda işlemlere yön verilecektir. 


Ayrıca, anılan Bakanlığın ilgi (d) de kayıtlı yazısında "...yabancı gerçek kişilerin tarım arazisi edinim taleplerinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanuna eklenen (1) sayılı listede il ve ilçe bazında verilen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin alt sınır miktarı olarak esas alınması gerekmektedir.


3083 sayılı yasa uyarınca tarım reformu uygulama alanı ilan edilen yerlerde ise Bakanlar Kurulu Kararı ile sulu,kuru,zeytinlik vb. norm olarak belirlenen büyüklükler , alt sınır miktarı olarak esas alınacaktır. Tarım reformu uygulama alanlarında Bakanlar Kurulunca bir büyüklük belirlenmemişse bu durumda 5403 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listedeki miktar esas alınılacaktır


Belirtilen miktarların altındaki yabancı gerçek kişilerin tarım arazisi edinim talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır" denilmekte ve "...bu talimat öncesinde edinim izni alarak adına taşınmaz kayıtlı olan yabancının ekonomik bütünlük dahilinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaşmak üzere başka bir taşınmazı edinmek istemesi halinde bu hususun değerlendirmeye alınacağı." hususları ifade edilmektedir.


Bu çerçevede yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinim taleplerinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 30/04/2014 tarih 6537 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde belirtilen ve il ve ilçe bazında belirlenmiş " Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü" ne ulaşmak amacına yönelik bir edinim olması, yani edinimi talep eden kişinin aynı ilçe sınırları içinde önceden edinilmiş tarımsal nitelikli taşınmazının bulunması halinde yüzölçümü miktarına bakılmaksızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili taşra birimlerinden sorularak, alınacak cevaba göre işlemin gerçekleştirilmesi,


Ancak, belirtilen durum dışında kalan hallerde, 1 sayılı cetvelde belirlenmiş alanlarda taşınmazı bulunmayan yabancı gerçek kişinin, aynı cetvelde belirtilen "Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğünün altındaki edinim taleplerinin ise doğrudan Tapu Müdürlüklerince reddedilmesi,


Bu duyuru kapsamında kalan diğer hususlar için Tapu Dairesi Başkanlığının ilgi (e) sayılı duyurusu uyarınca işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.


Yabancı uyruklu tapu işlemleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön