Hazine arazisi doğrudan satış nasıl yapılır?

Hazine arazisi doğrudan satış nasıl yapılır?Hazine arazisi satışları, genel hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde yapılabiliyor. Peki, hazine arazisi doğrudan satış nasıl yapılır?


Hazine arazisi doğrudan satış nasıl yapılır?

Hazine arazisi satışları, genel Hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde yapılabiliyor. Peki, hazine arazisi doğrudan satış nasıl yapılır?


Doğrudan satış; 4706 sayılı Kanuna göre doğrudan satışlar; Rayiç (piyasa) değer üzerinden; Harca esas değer üzerinden ve Özel Kanunlara göre doğrudan satışlar şeklinde yapılabiliyor.


Doğrudan satış yapılabilecek kimseler arasında kiracılar ve hissedarlar bulunuyor. Alım hakkı verilen kiracı ve hissedarlar şu şekilde açıklanıyor:


Kiracılar:  4070 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeni ile 31/12/2002 tarihinden önce 6/10/1994 tarih ve mülga 198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen ve 31/12/2002 tarihi itibariyle kiracılık sıfatı devam eden kiracılara, başvurmaları durumunda rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yapılabilecektir. Topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeni ile kiracı olanlara doğrudan satışta, bu taşınmazların 31/12/2002 tarihinden önce beş yıl süre ile kullanım şartı aranmayacaktır.


Hissedarlar: Kanunun 6 ncı maddesine göre, Hazinenin tarım arazilerindeki hissesi, diğer hissedarlara rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.Hisseli taşınmazın, hissedarların dışında kiracı veya başka bir şahıs tarafından kullanılması halinde, öncelik hissedarlara tanınacaktır. Hissedarlar tarafından satın alınmaması halinde, taşınmaz hak sahibi kiracıya veya kullanan şahsa satılabilecektir.


Taşınmazın birden fazla hissedarının bulunması durumunda, Hazinenin sahip olduğu hisse miktarına ilişkin bu Tebliğin XI-B/1-c bölümünde belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaksızın başvuruda bulunan hissedarlara hisseleri oranında satılacaktır. Kalan Hazine hissesinin satışı, hissedarlar arasında eşitsizlik yaratmamak bakımından Kanunun öngördüğü başvuru süresi bittikten sonra başvuruda bulunan hissedarlara hisseleri oranında yapılacaktır. Ancak, diğer hissedarlar kendisine düşen Hazine hissesini almak istemediklerini noter onaylı belge ile bildirmeleri halinde, bu süre beklenmeksizin Hazine hissesi yine hisseleri oranında diğer hissedarlara satılabilecektir.


Tarımsal Amaçla Kullananlar: Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satılabilmesi için bu taşınmazların 31/12/2002 tarihinden önce beş yıl süre ile fiilen tarımsal amaçla kullanıldığının İdarece belirlenmiş olması ve taşınmazın halen tarımsal amaçla kullanılması gerekmektedir.


Rayiç (piyasa) değer üzerinden doğrudan satış kimlere yapılır?


Yabancı Devletlere Taşınmaz Satışı

Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı

Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Satışı

Köy ve Mezra Yerleşme Alanlarında Kalan Taşınmazların Satışı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Göre Kurulan Vakıflara Taşınmaz Satışı

Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Taşınmaz Satışı

Tapu Fazlalıklarının Satışı

Serbest Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Kalan Taşınmazlarının Satışı


Harca esas değer üzerinden doğrudan satış kimlere yapılır?


4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası gereğince Hazineye ait taşınmazlar;


a) Küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,


b) Borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına,


c) Serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete,


d) Toplu konut üretmek amacıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir.


Hazine arazisi nasıl kiralanır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com