Hazine ecrimisil ödemeleri bir yıl ertelendi!

Hazine ecrimisil ödemeleri bir yıl ertelendi!

Ecrimisil ödemeleri ile ilgili olarak 372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği 30 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Hazine ecrimisil ödemeleri bir yıl ertelendi..


Ecrimisil ödemeleri ile ilgili olarak 372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği 30 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi.


Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esasları belirliyor.


Peki, kimler yararlanabilir?


Bedel ertelemesinden yararlanma şartları da aynı tebliğ kapsamında sıralanıyor. Tebliğe göre, belgeli yatırımcı ve işletmeciler tarafından bedel ertelemesinden yararlanılabilmesi için;


a) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde lehine irtifak hakkı tesis edilmesi, adına kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılması,


b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılması ve bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olması,


c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeli yatırımcı ve işletmecilerin taşınmazları üzerinde yer alan tesislere ait Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dahil) konaklama amaçlı belgeye sahip olmaları,


ç) İdarece, ertelemeye konu alacakların vadesi de dikkate alınarak bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılacak tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedel ertelemesinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde İdareye müracaat edilmesi, gerekiyor.


İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine rağmen Bakanlık tarafından bu kesin tahsise dayanılarak henüz lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de bedel ertelemesinden yararlanabiliyor.


Başvuru nasıl yapılır?


İdarece;

a) Vadesi bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolan ertelemeye konu alacakların borçluları olan belgeli yatırımcı ve işletmecilere, bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,


b) Vadesi bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra dolacak ertelemeye konu alacakların borçluları olan belgeli yatırımcı ve işletmecilere, en geç vadenin dolduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde,


bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda, tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde İdareye müracaat edilmesi, aksi takdirde bedel ertelemesinden yararlanamayacakları konusunda tebligat yapılır.


Belgeli yatırımcı ve işletmeciler, İdarece yapılan tebligat üzerine süresi içerisinde veya tebligat beklenilmeksizin İdareye müracaat ederek tercihlerini bildirebilir.Milli emlak genel tebliği sıra no: 372!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com