İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM'de kabul edildi!

İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM'de kabul edildi!TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve onaylanan yasa ile Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün şekilde satışı yapıldığı durumlarda daha yüksek kazanç sağlayacağı belirlenen mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün şeklinde satışa çıkarılacak.


TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve onaylanan yasa ile Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün şekilde satışı yapıldığı durumlarda daha yüksek kazanç sağlayacağı belirlenen mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün şeklinde satışa çıkarılacak.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; satışta işletmenin sürekliliği ve ekonomiye olan katkısı dikkate alınacak. Bu durumda taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulamaya alınacak. Bir bütün olarak satış yapılmazsa, mal ve hakların satışları ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Rehinli taşınmazın, konkordato projesine göre, işletmelerce kullanılması öngörülmüyor. Rehinli taşınmazsın kıymeti azalacak veya muhafazası masraflı olacak ise satışı yapılabilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin miktarı kadar ödeme gerçekleştirilecek.

İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM

KEFİL OLAMAYACAK

Borçlu, mahkemenin izni haricinde mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruf yapamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin sürdürülmesi amacıyla önemli olan taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek.

Aksi durumda gerçekleştirilen işlemler hükümsüz sayılacak. Mahkeme, bu işlemlerle ilgili karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almakla yükümlü tutulacak.

İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM

GÖREV VE YETKİLER KOMİSER TARAFINDAN KULLANILACAK

Konkordato sürecinin iflasla sonuçlanması durumunda, iflas kararı alan mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserlerce yerine getirilmesi kararlarını alacak. Bu durumda iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılabilecek.

Kredi kurumları tarafından verilen kredileri de kapsayacak şekilde, geçici mühlet kararının ardından komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, konkordato koşullarına tabi tutulmayacak. Bu borçlar, temerrüt durumunda mühlet sırasında dahi icra takibine konu olabilecek ve rehinli alacakların hemen ardından, diğer bütün alacaklardan önce ödenecek.

İflas idare memurları listesi hazırlanıncaya kadar listeden görevlendirme usulü göz önünde bulundurulmadan iflas idare memuru görevlendirilmesi yapılacak. Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev alma yasağının takibi için, görevlendirilen iflas idare memurları, icra mahkemesinin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna belirtilecek. 

Harçlar Kanunu’ndaki düzenlemeyle, yapı kullanma izin belgesi verilmesi esnasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının belediyeler tarafından bir defada alınması öngörülüyor.

İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM

Emlak Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe göre, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında göz önünde bulundurulan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sunulan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulama yapacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer durumlar hariç emlak vergisi borcu olan bina ve arazinin devir ve ferağı gerçekleştirilmeyecek.

TEK SEFERDE ÖDENECEK

Belediye Gelirleri Kanunu’na ilave edilen yeni maddeyle iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçların, bedel ve ücretlerin de yapı ruhsatı başvurusu ile bir defa ödenmesi planlanıyor. Böylece, idari başvuru olarak birleştirilen süreçlerin arka planındaki ödeme işlemlerinin bir seferde yapılması hedefleniyor.

İcra İflas Kanunu’nda ne değişiyor?