İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile imar planlarına göre yapılan düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların ivedi yargılama usulüne tabi olması planlanıyor.


İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklif kapsamında imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların ivedi yargılama usulüne tabi olması amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 
Günümüzde özellikle kentler hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaçları da artmakta ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışan yerel yönetimler ve merkezi yönetim zaman içerisinde bir çok konuda olduğu gibi imar alanında da bir dizi değişikliğe gitmek zorunda kalmaktadır. İmar planlamalarının toplumun ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da doğaya ve çevreye saygılı, yaşam alanlarını kısıtlayıcı değil daha fazla refaha dayalı, altyapı ve ulaşımın da göz önünde bulundurularak yapılması esastır. Bu bağlamda yapılacak imar planları ve bu planlara göre yapılacak olan arsa ve arazi düzenlemelerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması için hızlı bir yargılama usulü öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Yapılan imar planları ve imar planlarına dayanılarak yapılan işlemlere karşı açılan davaların uzun sürede sonuçlanabilmektedir. Bu durum vatandaşların temel hakkı olan mülkiyet haklarını olumsuz etkilemektedir. Bir başka sonucu ise ilgili idareler veya belediyeler tarafından planlı şehirleşme çabaları aksamaktadır. Bu nedenle madde ile; 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesinin birince fıkrasında düzenleme yapılarak, imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların ivedi yargılama usulüne tabi olması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.  

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-
06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "g) Îmar planları ve ilgili düzenleyici işlemler." 

MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.