İdealplan Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İdealplan Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İdealplan Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Pilavcı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 3 milyon TL'lik sermaye ile 16 Ocak'ta Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu.


İdealplan Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Pilavcı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 3 milyon TL'lik sermaye ile 16 Ocak'ta kuruldu. 


İdealplan Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a)Her türlü inşaat ve tesisat işlerinin proje, etüt, müşavirlik, kontrollük hizmetleri ile bunların inşaat ve montaj işlerini yapmak, resmi ve özel sektöre karşı bunların taahhüdatında bulunmak, bu işler için ihalelere girmek, konsorsiyumlara katılmak, ortaklıklar oluşturmak, b)Toplu konut, plaj ve dinlenme evleri, otel, hastane, cezaevi, kütüphane, alışveriş merkezi, laboratuvar, üniversite kampüsü ve binaları, yapay göl, yüzme havuzu, plaj ve her nevi parklar, sosyal ve kültürel yapılar, hava alanları, demiryolları, limanlar, karayolları, hafriyat işleri, köprü, su getirme, sulama, kanalizasyon, fabrika, askeri üs ve tesisler ile baraj inşaatlarının her nevini yapmak, inşa etmek ve/veya bunların projelendirilmesini ve kontrolorlüğünü yapmak,  c)Yaptığı bina ve tesisleri yerli ve yabancı uyruklu tüm özel ve tüzel kişilere satmak, kiraya vermek veya işletmek, d)Yapı ve inşaat malzemeleri imal etmek, bunlarla ilgili sanayi tesisleri kurmak, bunlar için gerekli tesis ve makina ve malzemeleri satın almak, ithal etmek, leasing ve/veya factoring yolu ile edinmek ve işletmek, e)Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, her çeşit teminat almak ve vermek, her türlü kefalet ve kredi işlemlerine girmek, amaç ve konusu ile ilgili şirket kurmak, irtibat bürosu, imalethane ve depolar açmak, çalıştırmak, kiralamak, gereki her türlü taşıt aracını almak, satmak, devretmek. İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarette bu sanayi ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek, girilen ihale ve taahhütler ile ilgili pey sürmek, teklif vermek, teminat yatırmak, yatırılan teminatları geri almak, imtiyaz sözleşmeleri imzalamak, f) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında şubeler açmak, mumessillikler, distribütörlük, bayilik, acentelik almak, vermek, komisyon, ithalat mutemetliği, vekalet alım satım mukavelelerini ve diğer mukaveleleri imzalamak ve bu mukaveleler ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hukiki ve hükmi şahslarla ortaklık kurma, konsorsiyum ve yasaların izin verdiği her türlü birliktelikleri oluşturma, know-how, joint venture işlemleri ve  anlaşmaları yapmak, bu anlaşmalarla ilgili her türlü izin, ruhsatname, imtiyaz ve lisanslar ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında gerekli tüm idari, adli makamalara müracaatlarda bulunmak, bu imtiyaz, ruhsatname ve lisanslar ile teknik bilgi, hertürlü fikri ve sınai hakkı, ticaret unvanını, alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, rehnedebilir. g)Faliyet konusu ile ilgili olarak lüzümlü ve menkul ve gayrimenkulleri (gemi dahil) satın almak, satmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, ve ipotek dahil menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek ve şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul etmek ve sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak göstermek,şirket amacını gerçekleştirmek için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Şirkete ait menkul ve gayrımenkuller üzerinde tesis edilmiş olan rehin, ipotek ve her çeşit ayni ve şahsi hakların, fekki, terkini işlemlerini yapmak ve/veya vekaletname vermek yolu ile yaptırmak, her türlü depolar, özel antrepolar, servis, dağıtım, nakliye, üretim-ambalaj tesisleri, satış merkezleri, mağazalar kurar, işletir, kiraya verir, satın alır, kiralar, satar. Şirket menfaatleri için, taşınmazlar üzerinde ipotek, taşınırlar üzerinde rehin alabilir, sınırlı ayni veya şahsi hakları şirket lehine tesis edebilir, alınan bu ipotek, rehin ve sınırlı ayni veya şahsi hakları fek veya terkin edebilir. Malik olduğu taşınmazlarda ifraz, tevhit, taksim, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, cins tashihi parselasyon, kat mülkiyeti kart irtifakı ve kadastral her türlü uygulamayı yapabilir ve/veya yaptırabilir.  Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. h)Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.


İdealplan Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Göztepe, 244/8.