İfraz işleminde tapu harcı 2015!

İfraz işleminde tapu harcı 2015!Tapu sicil kütüğünde tek bir parça olan taşınmazın birden fazla parçaya ayrılması bölünmesi işlemine ifraz deniyor. İfraz işlemi için tapuda istenen ücretin ödenmesi gerekiyor. İşte, ifraz işleminde tapu harcı 2015!


İfraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu kütüğünde tek parsel üzerinde belirtilen taşınmaz malın birden fazla parçalara bölünerek paylaşılması işlemine ifraz deniyor.


İfraz işlemleri belediye encümeni kararı veya il idare kurulun olumlu kararı üzerine kadastro müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettiriliyor.


İşlemin bitimini takiben ayrılan parçalara ayrı ayrı parsel numaraları veriliyor. İfraz işleminin parselasyon özelliğinde olan ve olmayan iki çeşidi bulunuyor. 


Gerekli belgeler:

1) Özel çalışan mühendislerce hazırlanmış uygunluğu kadastro müdürlüğünce kabul edilmiş plan ve ekli belgeler,


2 ) Taşınmazın mal sahibinin veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,


3) Tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayrılan parça sayısı kadar taşınmaz mal sahibinin vesikalık fotoğrafları,


4) Belediye encümeni il idare kurulunun olumlu kararı ve tasdikli örneği gereklidir.


İfraz işleminde tapu harcı... 

a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 4,55)Arsa ifraz masrafları!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com