Yalova'da 1 milyon 254 bin TL'den satılık tarla!

 Yalova'da 1 milyon 254 bin TL'den satılık tarla! Yalova'da 1 milyon 254 bin TL'den satılık tarla!

T.C. Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Yalova ili merkez Kadıköy köyü Kocameşe mevkiindeki tarlayı 1 milyon 254 bin 635 TL'den satışa çıkardı. Satış, 03 Temmuz 2012 Salı günü yapılacakVerilen ilan şöyle;


T.C. YALOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2012/1 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yalova Sulh Hukuk Hakimliğinin 04/06/2009 tarih 2008/101- 2009/788 esas-karar sayılı kesinleşmiş ilamı ile taşınmazın satılarak paraya çevrilmesine ve hissedarlarına paylaştırılmasına karar verilmekle;

1- TAPU KAYDI: Yalova ili, Merkez, Kadıköy Köyü, Kocameşe Mevki 101 ada, 154 parsel nolu 18.351,60 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmaz Hüseyin Yüksel, Zeynep Sönmez, İhsan Demir, Mehmet Demir, İbrahim Demir, Nurdoğan Demir adına kayıtlıdır.

2- İMAR DURUM: Kadıköy Belediye Başkanlığının 13/02/2012 tarih 102 sayılı yazısında taşınmazın kısmi alanının 1-25000 ölçekli çevre düzeni planına göre imarsız alan olup diğer tarım arazisi içersinde yer aldığı, yol ve yeşil alanlara terki bulunduğu, geriye kalan alan ise ayrık nizam iki kat ve yüzde otuz inşaat izni bulunduğu, ifraz şartları ise düz (ara) tek yola cepheli parseller için parsel cephesi 13 mt. ve derinliği 20 mt. olup, köşe parseller için parsel cephesi 16 mt. ve derinliği 20 mt. olduğunu bildirmiştir.

3- TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 154 nolu parsel köy merkezine yakın ulaşımı kolay, tarla vasfında olup, kısmen imar planı içindedir. Kuzey-güney yönünde yaklaşık % 10 eğimlidir. Herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır, parselin güney kısmı imar planı sınırları içerisinde, kuzey kısmı ise plansız mücavir alanda kalmakta olup, imar dışı alanın yaklaşık 5550 m2, imarlı alan ise yaklaşık 12.801,60 m2 imarlı alanda kalmaktadır. Ancak imarlı alan içinde iki adet park alanı bulunduğundan bedelsiz terk edilmesi gerektiğinden imarlı alanının satış m2 rayiç bedeli 85 TL; imarsız alanın satış m2 rayiç bedeli 30 TL olarak tespit edildiği; imarlı alan için 1.088.136 TL ve imarsız alan için 166.500 TL olmak üzere toplam 1.254.635,00 TL olduğu bildirilmiştir.

4- MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaza toplam 1.254.635,00 TL takdir edilmiştir.

5- SATIŞ GÜNLERİ: Taşınmazın birinci satışının 03/07/2012 günü saat 13.50-14.00 arasında; Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde yapılacak ve o gün sürülen pey muhammen bedelin % 60’ını bulmaz ve alıcı çıkmaz ise, aynı taşınmazın ikinci satışının 13/07/2012 günü saat 13.50-14.00 arasında aynı yerde aynı saatlerde yapılacak, muhammen bedelin % 40’ın dan aşağı olmamak ve masraflarla rüçhanlı alacaklar toplamını geçmek üzere en çok pey sürene ihale edilecektir.

6- Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde ve satış müdürlüğünce muteber kişi olduğu kanısına varılırsa 10 günü geçmemek üzere süre verilir. Satış bedeli hemen veya verilen sürede ödenmediği takdirde İİK.nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Sonradan yapılacak ikinci ihaleden doğacak fark ile temerrüd faizinden birinci alıcı sorumlu tutulur ve kendisinden tahsil edilir.

7- Satışa iştirak edeceklerin muhammen bedelin % 20’si teminatı nakden veya dosyamız adına verilmiş milli bir bankanın kesin teminat mektubu ile karşılamaları gerekir.

8- Damga, katma değer vergisi ile alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş icra borçları ile vergi borçları, ilam harcı satış bedelinden ilgili yerlere ödenir. Tellaliye ücreti satıcılara aittir.

9- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

10- Şartname ilan tarihinden itibaren dairede açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcı adayına suret verilebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve kapsamını kabul etmiş sayılırlar. Daha fazla bilgi için Yazı işleri Müdürlüğünde 2012/1 sayılı satış dosyasına başvurulması

ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 17/05/2012 (;) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B: 32884

 (www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!