İkinci el konut yatırımcısı hangi bölgelerde zarar etti?

İkinci el konut yatırımcısı hangi bölgelerde zarar etti?

Yanlış fiyatlama metodunun faturası konut alıcısına çıktı. Bir yıllık sürede yeni konutların fiyatları yüzde 16 civarında yükselirken, ikinci elde konutlar yatırımcısına bazı bölgelerde zarar ettirdi.Tüm zamanların en güvenli yatırım aracı olarak lanse edilen konut, ikinci elde yatırımcısına son bir yılda zarar ettirdi. İnşaat firmasından Kartal’da 77 metrekarelik bir daireyi 2013 yılının mart ayında 190 bin liraya satın alan kişi bu yılın aynı döneminde eve en fazla 185 bin liralık fiyat teklifiyle karşılaştı. Benzer durum Esenyurt, Halkalı, Başakşehir, Bakırköy ve Ataşehir’de de gözlendi. Başakşehir’de 75 metrekarelik evi 210 bin liraya inşaat firmasından satın alan kişi, evi bu yıl satışa çıkarırken teklif en fazla 215 bin lira ile sınırlı kaldı.


İlk elde yükseliyor


Konut fiyatlarının ikinci elde düşmesine karşın ilk el fiyatlarda enflasyonun üzerinde artış yaşandı. gözleniyor. 51-74 51 ile 74 metrekare büyüklüğe sahip yeni konutların fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 14,74 arttı. Topraktan konut satın alan bir kişi her yıl için açıklanan yeni konut fiyatına göre evinin değerinin yüzde 15-20 arttığını düşündüğünü dile getirerek gerçeğin öyle olmadığını evi satmaya karar verdiğinde gördüğünü söyledi.


Emlakçılar da dertli


İstanbullu emlakçılar da son dönemde bu tür sıkıntıların arttığına dikkat çekti. Faizlerin düşmesi, stokları eritmek için vadenin artırılması gibi nedenlerle satın almanın kolaylaştığı dönemlerde konut fiyatlarının gereğinden fazla arttığına işaret eden emlakçılar, “Şimdi konut alanlar bu tür şişirilmiş fiyatların öfkesini bizden çıkarıyor. Biz evin piyasada oluşan değerinin yüz­de 15-20 da­ha dü­şük ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di­ği­miz­de ev sa­hi­bi öf­ke­le­ni­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.  


Fiyatlama doğru yapılmıyor


İlk el­de ko­nut fi­yat­la­rı­nın yük­sek ol­ma­sı, bu­na kar­şın tes­lim son­ra­sın­da ev­le­rin de­ğe­ri­nin düş­me­si bir­kaç ne­de­ne bağ­la­nı­yor. Du­man­ka­ya İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Du­man­ka­ya, “Sek­tö­re ye­ni gi­ren ki­şi­ler ma­li­yet­le­ri tam ola­rak bil­me­di­ği için doğ­ru fi­yat­la­ma ya­pa­ma­ya­bi­li­yor. Bi­na­lar­da kat sa­yı­la­rı ve kaç kat­tan son­ra ma­li­ye­tin na­sıl he­sap­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­la­rı bir­çok fir­ma­nın göz ar­dı et­ti­ği ay­rın­tı. Du­rum böy­le olun­ca da or­ta­ya fark­lı fi­yat­lar çı­ka­bi­li­yo­r” de­di.


Marka gücü ortadan kalkıyor


İkin­ci el­de fi­yat­la­rın düş­me­sin­de­ki bir di­ğer ne­den ise fir­ma gü­cü ola­rak di­le ge­ti­ril­di. Ga­ran­ti Ko­za Grup Baş­ka­nı Coş­kun Er­gi­ner, pro­je­le­rin in­şa­at ha­lin­dey­ken ar­ka­sın­da bir mar­ka gü­cü bu­lun­du­ğu­nu, pro­je­nin tes­lim edil­me­sin­den son­ra ikin­ci el­de ko­nut alan ki­şi­le­rin ar­tık evi tek ba­şı­na sat­mak du­ru­mun­da ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Er­gi­ner, “Ar­ka­sın­da güç­lü bir fir­ma ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le sa­tış pa­zar­lı­ğın­da ko­nut alı­cı­sı za­rar ede­bi­li­yor. Bir de ta­bii işi bil­me­mek­ten kay­nak­la­nan ve in­şa ha­lin­dey­ken ge­re­ğin­den faz­la ya­pı­lan zam­lar ile bir­kaç pro­je ya­pıp çı­kıp gi­de­rip dü­şün­ce­siy­le yük­sek kar el­de et­me hır­sı da ikin­ci el­de fi­yat­la­rı olum­suz et­ki­li­yo­r” bil­gi­si­ni ver­di.


İndirim kampanyalarına dikkat


İnşaat firmalarının yüksek karlarla çalışmadığını, ancak buna karşın bazı firmaların fiyatları yüksek tutmuş olabileceğini belirten Afken Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın şöyle konuştu; “Son dönemde ikinci elde fiyatların düştüğüne yönelik şikâyetlerin arttığını biz de görüyoruz. Firmalar inşa ettikleri projelerde daireleri belli bir seviyeye kadar zam yapıp satıyor. Elde kalan son konutların satılmasında zorluk yaşandığı dönemde ise indirim kampanyaları düzenlenerek konutlar satılmaya çalışılıyor. Bu da ikinci elde konut fiyatlarını otomatik olarak olumsuz etkiliyor.”
Emine Açar/Bugün