26 / 06 / 2022

İmar barışı kentsel dönüşüm alanlarını kapsıyor mu?

İmar barışı kentsel dönüşüm alanlarını kapsıyor mu?

Yapı Kayıt Belgesi, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. Peki, imar barışı kentsel dönüşüm alanlarını kapsıyor mu?İmar barışı kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili oluyor.

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabiliyor.

İmar barışı kentsel dönüşüm alanlarını kapsıyor mu?

İmar barışı yönetmeliğinde kentsel dönüşüm alanları kapsam dışına çıkartılmıyor. Dolayısı ile bu alanlardaki iskansız yapılar için de imar barışına müracaat edilerek yapı kayıt belgesi alınabiliyor. 

Ancak alınan yapı kayıt belgesi yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına engel olmuyor. Bu belgenin geçerliliği ise, yapının yıkılmasına bağlı oluyor. Yapı yıkıldıktan sonra yapı kayıt belgesi de geçerliliğini kaybediyor.
 
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğunda oluyor.

Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar

1- İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

2- 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,

3- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,

4- Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenemiyor.


20 soruda tapuda imar barışı işlemleri!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com