İpoteğin kaldırılması talebi!

İpoteğin kaldırılması talebi! İpoteğin kaldırılması talebi!

Mevcut olan veya henüz doğmamış bir alacak ipotek ile güvence altına alınabiliyor. Borcun ödenmesi halinde ise ipoteğin kaldırılması mahkemeden talep edilebiliyor. İşte ipoteğin kaldırılması talebi örneği..

İpoteğin kaldırılması talebi!

Mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak ipotek ile güvence altına alınabiliyor. Borçlunun alacaklıya borcunu ödememesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi talep edilebiliyor.


İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlı oluyor. 


Borcun ödenmesi halinde ise ipoteğin kaldırılması mahkemeden talep edilebiliyor. İpoteğin kaldırılması talebi şu şekilde;


İpoteğin kaldırılması talebi örneği:


...............  MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU                    : İpoteğin Terkini İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-)   Müvekkilim, kardeşinin davalıya olan  … TL. borcu için …, ... İlçesi, ... ada, ... parselde kayıtlı taşınmazının üzerinde ikinci dereceden ipotek tesis etmiştir.


2-) Müvekkilimin kardeşi borcun tamamını ödemiştir ve bunları makbuzlarla ispat etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, davalıya ipoteği kaldırması için ihtarname çekerek başvurmasına rağmen davalı müvekkilimin bu talebini yerine getirmemiştir.


3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir. 


HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 883 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Ödeme makbuzları, tapu kaydı, ihtarname ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmaz üzerinde davalı lehine  olan ipoteğin terkinine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…


Davacı Vekili

Av.


İpotek tesisi nasıl yapılır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com