03 / 10 / 2022

Aile konutunda ipoteğin kaldırılması!

Aile konutunda ipoteğin kaldırılması!

Eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan bankadan kullandığı krediye eşinin açık rızasını almadan konutu ipotek ettirmiş ise aile konutu üzerindeki ipotek kaldırılabilir mi? İşte, aile konutunda ipoteğin kaldırılması!



Aile konutunda ipoteğin kaldırılması!


Resmi olarak evli olan ailelerin yaşamını sürdürdükleri meskene aile konutu deniyor. Aile konutu olarak tapuya şerhi konulan ev hakkında eşlerden biri, diğerinin açık rızası olmadıkça meskeni tasarruf edemiyor.


Aile konutu şerhi konulmuş ev üzerinde eşinin rızası olmadan aile konutunu devredemez, konut üzerindeki hakları sınırlayamaz ve aile konut ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. 

Eşin rızası dışında konutun üzerinde sınırlı ayni hak kurulması geçersiz oluyor.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz mala ilişkin olarak malik olmayan eş tarafından, tapu kütüğüne şerh verilmesi tapu müdürlüğünden istenebiliyor. Aile konutuna konu olan taşınmaza yönelik, malik, malik olmayan eş veya eşlerin her ikisi aile konutu şerhi talebinde bulunabiliyor. 


Malik olan veya olmayan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte, gerekli belgeler ile istemde bulunmaları durumunda, tapu siciline ‘aile konutu' şerhi verilebiliyor. Tescil, tapu sicilinin şerhler hanesine "Aile Konutu Şerhi-Tarih-Yevmiye Numarası" şeklinde yapılıyor. 


Aile konutu şerhi tapuya işlendikten sonra eşler birbirinin rızası olmadan taşınmazı tasarruf edemiyor. Ancak, eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan bankadan kullandığı krediye eşinin rızasını almadan konutu ipotek ettirmiş ise aile konutu üzerinde ki ipotek kaldırılabiliyor. Aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması için Aile Mahkemesi'ne bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. 



Aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması davası dilekçe örneği;



AİLE MAHKEMESİ’NE


........................



DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No,Adres


VEKİLİ :


DAVALI : 1.Diğer Eş Ad Soyad, Adres


2.İpotek Lehtarı Banka veya Finans Kuruluşu


DAVA KONUSU : Aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması[1].


HARCA ESAS DAVA DEĞERİ[2] : ……….TL


 

OLAYLAR : 1.Müvekkile ve ailesi  tarafından aile konutu olarak kullanılan mülkiyeti davalı eşe ait tapu kaydı ……………… şeklinde olan konutun tapu kaydı üzerine ........... Bankası lehine davalı eş tarafından ipotek tesis ettirilmiştir.


2. 4721 sayılı TMK’nin, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” şeklindeki 194/1.maddesi hükmünce aile konutu üzerine ipotek tesisi yapılırken diğer eşin rızasının alınması gerekirken rıza alınmadan ipotek tesis edilmiştir.


3.Ayrıca davalı banka aile konutu olan taşınmazın değerinin tespiti esnasında taşınmazın aile konutu olduğunu görmüştür. Bu nedenle ipotek tesisi için TMK’nin 194/1.maddesi gereğince alınması gereken rızanın olmadığını bilmektedir. Bu nedenle kötüniyetlidir.


4. Bu nedenle aile konutu üzerine tesis edilmiş bulunan ipoteğin kaldırılması için dava açma gereği doğmuştur.


DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanı, yemin ve her türlü yasal delil.


HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.194, HUMK’nin ilgili hükümleri.


CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür


TALEP SONUCU : 1.Dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerindeki ipoteğin  kaldırılmasına,


2.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine,


Karar verilmesini saygılarımla dilerim. ..../....../.......


 


Av.                                                                                                                         Davacı Vekili





Dava açılması sonucunda eşlerden birinin açık rızası olmadığı için ipotek işlemi iptal ediliyor ve aile konutu üzerindeki ipotek kaldırılabiliyor. Konuyla ilgili Yargıtay kararı aşağıda yer alıyor;




T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ


E. 2005/12409

K. 2005/11944

T. 13.9.2005


• AİLE KONUTU ( Davacının Eşinin Rızasını Almadan Devri - Tapu İptali ve Tescil Davasına Bakma Görevinin Aile Mahkemelerine Ait Olduğu )


• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aile Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gereken Uyuşmazlık - Davacının Eşinin Rızasını Almadan Aile Konutunu Devri )


• GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Eşinin Rızasını Almadan Aile Konutunu Devri - Bakma Görevinin Aile Mahkemelerine Ait Olduğu )


4721/m. 194/1

4787/m. 4/1


ÖZET : Aile konutu nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarına bakma görevi aile mahkemelerine aittir. 


DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 


KARAR : Dava, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin ( kocanın ), davacı eşinin rızasını almadan aile konutunu devriyle ilgili işlemin iptali ve aile konutunun yeniden davalı eş üzerine tescilinin sağlanması isteğine ilişkindir. Aile konutuyla ilgili devir işleminin geçerliliğinin, davacı eşin rızasına bağlı olduğu, bu rıza alınmadan yapılan işlemin geçersiz olduğu, devralan üçüncü kişilerin de kötü niyetli oldukları iddia edilerek iptal ve tescil talep edilmiştir. İstek, Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine dayanmaktadır. Ve aile hukukundan doğmaktadır. 4787 Sayılı Kanunun 4/1. maddesi gereğince Aile Mahkemesinin görevine girmektedir. ( 2.HD.'nin 5.7.2004 tarihli 2004/7861 E., 2004/8887 K. sayılı kararı ) İşin esasının incelenmesi gerekirken iptal ve tescil istemi yönünden bu istemin Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir. 


SONUÇ : Kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


Aile konutu şerhi hangi mahkemeden istenir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com 




Geri Dön