07 / 10 / 2022

İpotek tesisi nasıl yapılır?

İpotek tesisi nasıl yapılır?

İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Peki, ipotek tesisi nasıl yapılır? Neler gerekir?İpotek tesisi nasıl yapılır?

İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Borçlunun borcunu ödememesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi talep edilebiliyor.


İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlı oluyor. Peki, ipotek tesisi nasıl yapılır?


Tapuya tesisi için gerekenler..

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleriİpotek tesisi dilekçesi:

......... Bölge Tapu Sicil Müdürlüğüne

...........(İL)


Ekde tapu fotopisi bulunan, Maliki olduğum; ............. İli; .............. İlçesi; ........... Pafta no; ............. Ada no; ......... Parsel nolu; .../... Arsa paylı;  ...................Kat; ...nolu bağımsız bölümü; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ........ .............. Türk lirası bedelle, satışını yapacağım;

............TL (Rakamla/Yazıyla) ................. Türk lirası peşinat alacağım ve bu durumdada;

Alıcının tarafıma; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ..................... Türk lirası:Borçu kalacağı için; 


Borçlu : ................(Alıcı)

Alacaklı : ................(Satıcı)

İpotek Bedeli : ...........TL (Rakamla/Yazıyla)............................Türk lirası

Süresi : F.B.K. (Feshi bildirilene kadar)

Derecesi : Birinci derece

Sırası : 1.sıra

Faiz : - (YOK)


Olacak şekilde;İpotek belgesi düzenlenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi tensiplerinize saygılarımla arz ederim.


.../..../20....


Adı Soyadı,imza


Adres

..................


Telefon

..................


İpotek karşılığı konut kredisi nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön