İrtifak hakkı tesisi işlemleri nasıl yapılır?

İrtifak hakkı tesisi işlemleri nasıl yapılır? İrtifak hakkı tesisi işlemleri nasıl yapılır?

Gayrimenkulden yararlanma söz konusu gayrimenkulü kullanma hakkına irtifak hakkı deniyor. İrtifak hakkının tesisi için bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Peki, irtifak hakkı tesisi işlemleri nasıl yapılır?
İrtifak hakkı tesisi işlemleri nasıl yapılır?


İrtifak hakkı; bir gayrimenkul üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan hak olarak karşımıza çıkıyor. 


Kiralama ile karıştırılan irtifak hakkının kiralamadan farkları; irtifak hakkının uzun süreli olup, tapuya tescil edilmesi, ön izin verilebilmesi ve irtifak hakkı doğrultusunda projeye dayalı tesis inşa edilebilmesi söz konusu iken, kiralamada gayrimenkul üzerinde sabit tesis yapımı söz konusu olmuyor. 


İrtifak hakkı çeşitleri, hak sahipleri bakımından şahsi irtifaklar ve ayni irtifaklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. İrtifak hakkı çeşitleri;

- Şahsi irtifak; İrtifak hakkı kısmen ferdileştirilmiş, belirli bir kişiye tahsis edilmiş ise şahsi irtifak oluyor. Şahsi irtifak hakkı, başkasına devredilemez ve miras bırakılamıyor.

- Ayni irtifak; İrtifak, bir diğer gayrimenkul lehine kurulduğu takdirde ayni irtifak söz konusu oluyor. İrtifak hakları, akit içinde koşulan şart, satım sözleşmesi, vasiyet, izin, umumi ortaklıktan istifade gibi yollarla kuruluyor. İrtifak hakkı, taşınmazı kullanmak isteyen kişinin gerekçelerini göstererek gayrimenkulün bulunduğu yerdeki il defterdarlıklarına, mal müdürlüklerine ve Maliye Bakanlığına irtifak hakkı talebinde bulunabiliyor. Ancak irtifak hakkı tesisi için bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. İrtifak hakkı tesisi işlemleri nasıl yapılır?İrtifak hakkı tesisi işlemleri...


1. Kadastro Müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.


2.Talepte hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakkı tesis edileceği açıkça belirtilir.


3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.


4. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.


5.İlgililer başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edecekleri taşıt ile birlikte irtifak hakkı ölçüsü için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür.


6.İlgilileri tarafından zeminde işaretlenen irtifak hakkı geçiş     güzergahı ölçülür. Geçiş güzergahının projede gösterilmiş olması halinde, gü-zergahın paftaya işlenmesi için gerekli ölçüler yapılır. Ölçü işlemlerinden sonra irtifak hakkı ile ilgili olarak düzenlenen değişlik tasarımının imar yasası ve yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre, belediye ve  mücavir alan sınırları içinde belediye başkanlığına, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il makamına (il idare kurulunun  olumlu kararının alınması ve onay için) bir üst yazı ile gönderilir.


7.Değişiklik tasarımı 2 nüsha olarak düzenlenir. Onaydan sonra bir nüshası Kadastro Müdürlüğüne iade edilir.


8. Kamulaştırma Kanunu'na göre yapılacak irtifak hakkı tesislerinde Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulu  kararı alınmaz.


9.Belediye ve Valilik'ten olumlu karar geldikten sonra, değişiklik tasarımına uygun olarak görevli  kadastro elemanlarınca;


. Kadastro görmeyen yerlerde, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

     

. Kadastro gören yerlerde Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.


10.Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.İrtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com