01 / 02 / 2023

İpotek fekki dava dilekçesi!

İpotek fekki dava dilekçesi!

Borcunu ödediği halde tapu belgesini alamayanlar ipotek fekki için dava açabiliyor. İpotek fekki için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. İşte ipotek fekki dava dilekçesi örneği..İpotek fekki dava dilekçesi!

Taşınmaz tapusu üzerinde ipotek olan borçlular, borcunu ödedikten sonra ipotek kaldırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bunun için öncelikle borcun ödendiğine dair ipotek fek yazısının alınması ve tapu dairesine verilmesi gerekiyor.


Buna karşın borcunu ödediği halde tapu belgesini alamayanlar ipotek fekki için dava açabiliyor. İpotek fekki için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. 


Dava için mahkemeye bir dilekçe ile müracaat ediliyor. İpotek fekki dava dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor: 


İpotek fekki dava dilekçesi örneği:


.......... SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN  BORÇLU   :…….


VEKİLİ                       :…….

ALACAKLI                :…….

KONU                        : İPOTEĞİN KALDIRILMASI


AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

 

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 


YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153


KANITLAR                 : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları


CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 


İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


BORÇLU VEKİLİİpotek fekki harcı 2016!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön