İpotek nasıl paraya çevrilir?

İpotek nasıl paraya çevrilir? İpotek nasıl paraya çevrilir?

Mevcut ya da olabilecek borçlar için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesine ipotek deniyor. Peki, alacaklı ipoteği paraya çevirebilir mi? İpotek nasıl paraya çevrilir?İpotek nasıl paraya çevrilir?

İpotek; doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesine deniyor. İpotek gösterilen gayrimenkul bankadan kredi alarak borçlanan kişiye veya üçüncü bir kişiye ait olabiliyor.


İpoteğin tapu kütüğüne sicilinden sonra tescilin yapıldığını gösteren belgeye deniyor.Bu belge düzenlenerek ipotek alıcısına veriliyor.İpotek belgesi kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece tescili yapılan ipotekle ilgili bilgileri içeriyor.

                

Tapuda ipotek işlemlerinin mali yönü..

1. Taşınmaz malların satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilir. (Harca esas bedel;  ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olamaz. Eğer satış bedeli, belediyece hesaplanan emlak beyan değerinden az ise; satış değeri ve harca esas değer ayrı ayrı bildirilir, harçlar beyan değeri üzerinden hesaplanır, satış değeri tapu üzerine ayrıca yazdırılır)

2. Döner Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre döner sermaye ücreti alınır.

3. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

4. Banka kredili işlemlerde, tapudan verilecek ipotek resmi senet örnekleri için suret harcı 

5. satış ve ipotek işlemi ayrı ayrı yapılıyorsa ipotek işlemi için döner sermaye ücreti.


İpotek nasıl paraya çevrilmesi.. 

İpotekli alacaklı, borçluları hakkında ya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takipte bulunabilir ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte bulunabiliyor. Her iki takip de, alacaklının takip talebi başlamış oluyor. 


a) Alacağı ipotekle güvence altına alınmış olan alacaklı, özel durumlar dışında ipoteğin paraya çevrilmesini isteyebiliyor. 


b) Alacağı ipotekle güvence altına alınmış olan alacaklı, şu üç durumda ipoteğin ilâmlı takip yolu ile paraya çevrilmesi isteminde bulunabilir:


1) Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisi bir ilâm ya da ilâm niteliğindeki bir belgede tesbit edilmişse, 


2)  İpotek kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeriyorsa, 


3)  İpotek kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermese dahi, borçlu câri hesap veya kısa, orta, uzun vâdeli kredi şeklinde işleyen ‘nakdî veya ‘gayrinakdî bir kredi’yi kullandıran taraf, borçluya ‘câri hesabın kesilmesine’, ‘kısa, orta, uzun vâdeli kredi hesabının muaccel kılınması’na ilişkin hesap özeti’nin veya ‘gayri nakdî kredinin ödenmesi olması’ nedeniyle tazmin talebi’nin noter marifetiyle gönderildiğine dair, noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesini isteyebiliyor. 


Banka ipoteği nasıl kaldırır?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com