İstanbul'da tarihi yapıların restorasyon ihalesi bugün!

İstanbul'da tarihi yapıların restorasyon ihalesi bugün!İstanbul geneli tarihi yapıların bakım, onarım ve restorasyonu 1. kısım inşaatı ihalesi bugün saat: 11.00'de yapılacak.İstanbul geneli tarihi yapıların bakım, onarım ve restorasyonu 1. kısım inşaatı ihalesi bugün saat: 11.00'de yapılacak. İlhale İlanı;

İhale Kayıt No:2016/155369

İhale Tarih ve Saati:09/06/2016 11:00

İlgili Müdürlük/BirimYapı İşleri Müdürlüğü

İlgili Adres:M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 34010

İlgili Telefon:2124494796

İlgili Faks:2124495090

İlgili E-Posta:yapiisleri@ibb.gov.tr

İhalenin Yapılacağı Yer:İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No: 62 Kat:4 Merter Güngören/İSTANBUL

İhale Türü:YAPIM

İhale Usulü:Açık İhale

Niteliği ve Miktarı:Restorasyon

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri:İstanbul Geneli

İşin Süresi / Teslim Tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminden itibaren 340(üçyüzkırk) takvim günüdür

İlan Sayısı:

İlan Metni:


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

TARİHİ YAPI ONARIM VE RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası : 2016/155369

İşin Adı : İstanbul Geneli Tarihi Yapıların Bakım, Onarım Ve Restorasyonu 1. Kısım İnşaatı

İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin  

a) Adresi : M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 34010

b) Telefon ve faks numarası : 2124494796 - 2124495090

c) Elektronik posta adresi : yapiisleri@ibb.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

görülebileceği internet adresi : 

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon

b) Yapılacağı Yer : İstanbul Geneli

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 340(üçyüzkırk) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

Yeterlik Değerlendirmesinin:  

a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No: 62 Kat:4 Merter Güngören/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 09.06.2016 - 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

      d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                

       e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

      k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

     m) Bu bent boş bırakılmıştır.

     n) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

    

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

 

4.2.2. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

4.2.3. Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.

 

4.2.4. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 95 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

 

4.2.5. İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.

4.2.6 Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.2.6.1. Teknik Personel

            İstekliler aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte personeli çalıştırdığına dair belgeleri veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname vereceklerdir.

          Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli işyerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet    Pozisyon  Mesleki Unvanı  Mesleki Özellikler 1   şantiye şefi   mimar, 5 yıl deneyimli 1   saha mühendisi, inşaat mühendisi,  3 yıl deneyimli 1 saha görevlisi  makine mühendisi veya 3 yıl deneyimli  makine teknikeri, 1   saha görevlisi  Elektrik mühendisi veya 3 yıl deneyimli elektrik teknikeri 1               saha görevlisi  iş güvenliği uzmanı 1 restoratör  

  

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/I Grubu işler kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TL (dörtyüz) Türk Lirası karşılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sk. No:62 Merter/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Kasım Sk. No:62 Kat:4 34010 Merter / Güngören / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

Doküman Bedeli:400