İzmir Aliağa'da 21.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir Aliağa'da 21.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! İzmir Aliağa'da 21.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir İli Aliağa İlçesi Bozköy Mahallesi Ilıca Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul toplamda 21 milyon 891 bin 489 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!


Özellikleri :  İzmir  İl, Aliağa İlçe, BOZKÖY Mahalle Ilıca Mevkiinde bulunan 212 Parsel Taşınmaz bozuk geometrik formdadır. Taşınmazın kuzey cephesinde 60 Ada 1 nolu parsel, güney cephesinde 213 nolu parsel, batısında yol ve ötesi 211, 214, 215 ve 216 nolu parseller ve doğu cephesinde dere ve ötesi 206 ve 217 nolu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde her hangi bir ekonomik kıymeti olmayan baraka bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yer yer istif halde kütle demir blokların depolandığı görülmektedir. Taşınmazın batı cephesi boyunca yaklaşık 262.30 metre uzunluğunda 3.00 metre yüksekliğinde istinat duvarı, istinat duvarının üzerinde yüksekliği 2.50 metre olan galvaniz trapez saç nitelikli panel çit bulunmaktadır. Taşınmazın batı cephesindeki yol boyu mevcut olan duvarın iç kısmında yaklaşık 3,50 metre derinliğinde ve 2.50 metre genişliğinde beton kanal bulunmaktadır. Taşınmazın güney cephesinden kuzey cephesine doğru ilerleyen ve parsel içi ulaşımı sağladığı gözlemlenen yaklaşık 262.50 metre uzunluğunda ve beton kanaldan sonra başlayan 1.50 metre genişliğinde beton yaya yolu sonrasında 7.00 genişliğinde beton yol ve sonrasında 60 cm eğimli 60 cm genişliğinde beton kanal bulunduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda çok sayıda demir çelik fabrikaları, kömür depoları ve çeşitli nitelik ve büyüklükte fabrika ve tesislerin olduğu Aliağa Ağır Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Taşınmaz imar özellikleri bakımından imar uygulaması görmemiş kadastral parsel olduğu görülmüştür. 

 

Taşınmaz Hükümet Konağı, Adliye ve Belediyeye 6450 metre, ilçe Merkezine 6250 metre, İzban Durağına 1000 metre, İzmir Çanakkale Karayoluna 100 metre, Aliağa- Yenifoça Karayoluna 1500 metre, Liman ve denize 1800-2000 metre ve Aliağa Devlet Hastanesine 4900 metre mesafededir.

 

Kıymeti : 21.891.489,45 TL
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ALİAĞA ADLİYESİ 2.KAT TOPLANTI SALONU ALİAĞA/İZMİR

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK Madde 127.- (Değişik: 9/11/1988 – 3494/18 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-Satışa konu Taşınmazın büyük bir bölümü son şeklini İzmir 2.nolu KVKBK'nun 10/06/2015 tarih ve 7991 sayılı kararıyla alan III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit alanında ve aynı kurulun 05/04/2017 tarihli ve 7791 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan,tapunun 212 numaralı parselinde mülkiyeti Aliağa Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmazın satışında 2863 Sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına,anılan parselde bulunan izinsiz uygulamaların ilgili müzesi denetiminde Belediyesince kaldırılması gerektiğine,izinsiz uygulamaların kültür katmanına zarar verip vermediğine ilişkin ilglii müzesince hazırlanacak raporun Kurula iletilmesine karar verildi.
8-Satışa konu taşınmazın Tapu kayıtlarında şerh bölümde 750.000 YTL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.Malik olarak Habaş Sirai ve Tıbbi Gazlar istihsal endüstrisi A.Ş adına başlama tarihi olarak 13/06/2008 süre olarakta 25 yıl ibaresi bulunmaktadır.
9-Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 16.10.2017 tarih ve 23814 sayılı yazısında 212 parselin büyük bir kısmı 3. Derece arkeolojik sit alanında ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 97509404.310.05.477 sayılı kararı ile 05.06.2017 tarihinde onaylanmış olan Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. Ve 3. Derece arkeolojik sit alanları 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planın ilave ve revizyonunda E:040 Yençok: Teknoloji gereği Sanayi Alanında, geriye kalan kısmı ise parl alanı, dere ve yol olarak planlı alanda kaldığı, söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar uygulaması yapılması ve İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması gerektiği bildirilmiştir.( 7-8-9'ince maddelerin belirtilen hususlarınihale alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacağı)
10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3620 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2018