İzmir Defterdarlığı'ndan 35 milyon 357 bin TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

İzmir Defterdarlığı'ndan 35 milyon 357 bin TL'ye satılık 4 gayrimenkul!İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmir İli Menemen, Güzelbahçe ve Konak İlçesi'nde yer alan 4 gayrimenkulü 35 milyon 357 bin 599 TL bedelle satışa çıkarıyor.


İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı;  İzmir  Menemen, Güzelbahçe ve Konak İlçesi'nde bulunan 4 gayrimenkulü satışa sunuyor. Satışa konu gayrimenkullerin cinsi, arsa, kargir depo-arsa ve zeytinli arsa olarak belirlendi.


İzmir Menemen İlçesi Ulucak Mahallesinde,  5.574,00 metrekare yüzölçümlü ve 9.400,00 metrekare yüzölçümlü arsa satılıyor. 


İzmir Güzelbahçe İlçesi Güzelbahçe Mahallesinde, 7.045,00 metrekare yüzölçümlü zeytinli arsa satışa çıkıyor. 


İzmir Konak İlçesi Mersinli Mahallesinde, 5.000,00 metrekare yüzölçümlü kargir depo,arsa satışı yapılacak. 


İzmir Defterdarlığı1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan; 1-3. sıradakiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, 4. sıradaki 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - 2886 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak taşınmaza ait teklifler;

a) Yazılı olarak yapılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır.

b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

d) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

3 - İhalesi yapılacak taşınmazlardan;

a) Satış ihalesi yapılacak taşınmaz ilanının 1-2. sırasında olanlar,

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE Hükümet Konağı C Blok Kat: 3 Konak İZMİR adresindeki Karşıyaka Emlak Müdürü odasında,

b) Satış ihalesi yapılacak taşınmaz ilanının 3. sırasında olan,

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE Hükümet Konağı C Blok Kat: 4 Konak İZMİR adresindeki Balçova Emlak Müdürü odasında,

c) Satış ihalesi yapılacak taşınmaz ilanının 4. sırasında olan,

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE Hükümet Konağı C Blok Kat: 2 Konak İZMİR adresindeki Konak Emlak Müdürü odasında, toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte ihaleler yapılacaktır.

4 - İhalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri ilgili Emlak Müdürlüklerinden ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlıklarına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

6 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.Haber, Habertürk Egeli'de şu şekilde yer aldı


İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Kent Merkezi arazisi içinde kalan Konak Mersinli'deki 5 bin metrekarelik arazisini 23 milyon 262 bin 640 lira tahmini bedelle satışa çıkardı. İçinde kargir depoların ve otoparkların bulunduğu, Merkezi İş Alanı (MİA) imar planlı arazide özelleştirilme işleminin tamamlanmasının ardından iş merkezleri, konut ve AVM yapılabilecek. İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı satış ihalesini 30 Haziran'da gerçekleştirecek. 


Habertürk Egeli