İzmir'de 7.6 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

İzmir'de 7.6 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!İzmir İli Dikili Belediye Başkanlığı, Bergama ve Dikili'de yer alan 14 adet gayrimenkulü 7 milyon 674 bin TL bedelle satışa çıkardı.


İzmir İli Dikili Belediye Başkanlığı, Bergama ve Dikili'de yer alan 14 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Satışa çıkan gayrimenkullerin toplam bedeli 7 milyon 674 bin TL olarak belirlendi.

İzmir İli Dikili Belediye Başkanlığından:

İzmir

1-) Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Gerçek Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-Devlet)
d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-Devlet)
e-) Vekâleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekâletname (Noterden)
f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
g-) İhale Doküman Bedeli Makbuzu
B-Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti
d-) Kanuni tebligat adresi
e-) İmza Sirküsü (Noterden)
f-) Vekâleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekâletname (Noterden)
g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
h-) İhale Doküman Bedeli Makbuzu
ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
5 - Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına’ yatırılacaktır.
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
6 - İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
7 - İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
8 - İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
9 - İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
10 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
11 - Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
12 - Taşınmazların imar durumları ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
13 - Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.