15 / 08 / 2022

İzmir'deki tramvay projeleri ulaşım planma tekniklerine aykırı mı?

İzmir'deki tramvay projeleri ulaşım planma tekniklerine aykırı mı?

Ulaşım ve trafik planlama uzmanı ve şehir plancısı uzmanı olan Dr. Oral’ın raporuna göre tramvay projeleri, “şehirciliğin genel ilke ve esaslarına ayrıca ulaşım planlama tekniklerine aykırı” yapılmışBüyükşehir Belediyesi'nin 2030 yılına kadar kent içi ulaşımını şekillendirmek amacıyla 2009'da hazırlattığı  İzmir  Ulaşım Ana Planı'na danışman olarak katkı sağlayan şehir plancısı, ulaşım ve trafik planlama uzmanı Dr. Yıldırım Oral tarafından hazırlanan rapor, Konak ve Karşıyaka tramvay projelerindeki yanlışları gözler önüne seriyor. 335 vatandaşın, halen yapımı devam eden Konak ve Karşıyaka tramvay projelerinin iptali istemiyle açtığı davada, davacılardan Gülşen Çamurcu'nun talebi üzerine hazırlanan ve mahkemeye sunulan raporda Oral, teknik yönden her iki tramvay güzergahında da taşıt ve yaya güvenliğini sağlayıcı şehirsel tasarım ve trafik mühendisliği etüt ve projelerinin yapılmasının zorunluluk taşımakta olduğuna dikkat çekti. Oral raporda "Sözü edilen güzergahlardaki imalatlara başlandıktan sonra da 'ayrıntı' olduğu söylenemeyecek türden değişikliklerin sürekli yapılıyor olması ve imalatlardaki diğer belirsizlikler, kamuoyu bilgilendirmelerindeki aksaklıklar kesin bir projelendirmenin yapılmamış olduğunun izlenimi olarak ortaya çıkmaktadır" görüşüne yer verdi. Oral, 2009 yılında yürürlüğe giren İzmir Ulaşım Ana Planı'nın güncelliğini yitirdiğine dikkat çekerek, "Dolayısıyla önceki planda yer almayan (Konak Tüneli ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki Altgeçit Projeleri) Konak Tramvay güzergahını etkileyecek büyük yatırımların revizyon planda nasıl yer alacağını bilmek mümkün değildir. Bir başka deyişle bugün büyük yatırımlar için dayanak alınabilecek mer'i (hali hazırda geçerli) planının İzmir'de bulunmadığı söylenebilir. Bu durumun yine 5 bin ve 1000 ölçekli mer'i imar planlarını da etkileyeceği ve imar planı revizyonlarına da gidilmesine gerektireceği bilinmelidir. Konak ve Karşıyaka tramvay güzergahlarına dönük uygulamalar öncesinde imar planlarına ilişkin sorgulamaların ve revizyon girişimlerinin yapılmadığı da görülmektedir" dedi.


MEVZUATLA ÇELİŞKİLİ

Önerilen yerel tramvay koridorlardan olan Konak ve Karşıyaka tramvaylarının uygulamalarına birlikte başlandığına dikkat çeken Oral, "Ancak hangi kesin uygulama projelerine göre başlatılmış olduğu saptanamayan söz konusu iki tramvay güzergahının, gerekli, kesinleştirilmiş uygulama proje sınamaları yapılmadan uygulamaya konulmuş olduğu izlenimi bulunmaktadır. Konak Tramvayının projesindeki belirsizliklerin halk katılım çalışmalarıyla giderilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum güzergah sıklıkla değişmekte olduğu gözlemlenen Karşıyaka Tramvayı için de geçerlidir. Tüm bu hususların planlamanın ve şehirciliğin genel ilke ve esaslarına ayrıca ulaşım planlama tekniklerine aykırı olduğu kabul edilmelidir. Yanı sıra yürürlükteki ilgili mevzuat açısından da çelişkiler yaratacağı bilinmelidir" diye konuştu. Raporunda ulaşım ana planlarının önemine dikkat çeken Oral, "Bu tür yatırımların, ulaşım sistemi içindeki yapılabilirlik denetiminin defalarca sınanmadan, yaşama geçirilmek istenmesi ana ulaşım planı yaklaşımları ile taban tabana zıt bir teknik sonuca gidilmesine neden olacaktır" görüşünü ortaya koydu.


3 SENEDİR ULAŞIM ANA PLANI YOK

Tramvay projelerinin iptali istemiyle 335 vatandaşın açtığı davanın avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Turan ise, İzmir'in yaklaşık 3 senedir yürürlükte olan bir ulaşım ana planı bulunmadığını söyledi. Eski ulaşım ana planında öngörülen durumla bugün kaçak yapılaşma sistemi ile yapılan Konak, Karşıyaka tramvay imalatlarının bir ilgisi olmadığını belirten Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaçak gecekondu mantığı içinde yapılan bugünkü tramvay imalatlarının derdest imar planlarında yeri bulunmamaktadır. Yani plansız bir kaçak yapılaşma söz konusudur. Eski ulaşım ana planını hazırlayan heyet içinde bulunan Yıldırım Oral verdiği bilimsel mütalaada hem geçerli bir ulaşım ana planının bulunmadığını, hem de tramvay bölgeleri içinde imar planları revizyonlarının yapılmadığını imzalı olarak beyan etmiştir" diye konuştu.Sabah