03 / 10 / 2022

Kaan Yapım Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kaan Yapım Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kaan Yapım Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 16 Şubat 2015'te, 50 bin TL sermaye ile Başakşehir'de, Gürcan Şen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.Kaan Yapım Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile 16 Şubat 2015'te, Gürcan Şen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Kaan Yapım Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır A-İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ ALANINDA: 1) Her nevi konut, toplu konut inşaatı yaptırır, satar, kiraya verir,şehirler kurar, işhanları, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, hava alanları, otel, motel, kamping, hertürlü turistik tesis, alışveriş merkezi, spor tesisleri, spor sahaları ve her türlü inşaat işlerini yapar, her türlügayrimenkul alım satım ve ticaretini yapar. 2) Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineyeait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşaa eder, bunları kiralar, kiraya verir, işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder. 3) Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. 4) Konu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri araç ve teçhizatları, iş makinaları ve teçhizatlarının yurt içi alım ve satımlarını ve ithalat ve ihracatlarını yapar. 5) Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak fabrikalar, sanayii siteleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir. 6) Otel, motel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri,termal istasyonları, plaj, restaurant, kafetarya, alışveriş merkezi gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme,yiyecek içecek yerleri, gümrüklü veya gümrüksüz turistik eşya satış yerleri açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır veya satar.  7) Mimari, endüstriyel tesis, altyapı, üstyapı ulaşım ve bunlarla ilgili her türlü proje üretir.   B-TERCÜME-REHBERLİK ALANINDA : 1- Tüm  dünya dillerinde yazılı ve sözlü çeviri ve tercüme işleri yapmak, yaptırmak, mahallinde tercümanlık hizmetleri yapmak, simultane tercüme işleri yapmak, devlet ve özel sektörün yazılı sözlü ve simultane tercüme işlerini yapmak, bunlarla ilgili ihalelere katılmak,  2- Bu çevirim işlemlerini gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, yeminli olarak icra etmek,  3- Toplantılara, gezilere ve uluslararası organizasyonlara tercüman göndermek,  4- Tüm dünya ülkelerine ve bu ülkelerin işadamlarına tercüman ve rehber sağlamak,  5- Yerli ve yabancı şirketlere yönetim danışmanlığı yapmak, bu amaçla bütçeleme organizasyon ve planlama konularında hizmet vermek,  6- Türkiye ve dünya gündemini oluşturan konularda panel açık oturum, konferans ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklerde tercüme işleri yapmak,  7- Yurtiçinde ve yurtdışında konusu ile ilgili ihale ve yarışmalara katılmak,        Şirket yukarıda açıklanan  amaçlarını gerçekleştirmek için; 1) Şirket kendi alacaklarını temin etmek için,  ipotek ve diğer her türlü rehinler ve teminatları alabilir, kendisinin ve üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ve diğer rehinler, ticari işletme rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir ve/veya aval verebilir. 2) Şirket, iktisadi hayat ve amacının gerektirdiği her türlü sınai, mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. 3) Krediler temin etmek için her türlü kanuni ve hukuki iş ve işlemleri yapar. 4) Şirket üçüncü kişi veya tüzel kişilerin borçlarına teminatı olmak üzere, menkullerini ipotek ettirebilir, gayrimenkullerini üçüncü şahıs veya şirketlerin kullanacağı kredilere teminat olarak ipotek edebilir. 5) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 6) İştigal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi,patent, lisans, ihtira beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir. 7)Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir. 8) Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.  9) Şirket, yukarıda belirtilenler dışında konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak bu kararlar ana sözleşmenin tadili mahiyeti olduğundan gerekli değişiklik için  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınması ve ana sözleşmede kayıtlı formalitelerin ikmalinden sonra geçerli olacaktır.

Geri Dön