Kaçak evler nereye şikayet edilir?

Kaçak evler nereye şikayet edilir?Kaçak yapılaşmayı önleyebilmek ve yapı denetim sisteminin etkin uygulanabilmesi için, ruhsatsız olarak bir evin inşasına başlanıldığının anlaşılması durumunda, kaçak evler nereye şikayet edilir? İşte, kaçak ev şikayeti..


Kaçak evler nereye şikayet edilir?


Ruhsat alınmadan inşaa edilmiş evler ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen evler ruhsatsız ev niteliği taşıyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor;


3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi: 

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Bu düzenlemeyle ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanılan yapılar hakkında ilgili belediye veya valiliklerce inşaatın o andaki durumunun tespit edileceği ve derhal mühürlenerek durdurulacağı hüküm altına alınmıştır”.


Ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıların sahibine, mevzuata aykırılığının tespitinden itibaren 30 gün süre veriliyor. Bu sürede yapı sahibinin ya ruhsat alması, yada yapıyı ve bölümlerini ruhsata uygun hale getirmesi isteniyor.


Otuz gün içinde işlemleri yapmayan yapı sahiplerine sürenin dolduğu tarihten başlamak üzere mevzuata aykırılığı sürdürdüğü her yıl için valilikçe idari para cezası veriliyor. Ceza, binanın mevzuata aykırı yapılan veya kullanılan kısımlarının alanı üzerinden hesaplanarak ve peşin tahsil ediliyor. Mevzuata aykırılığın giderilmemesi halinde bu cezalar her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Peki, kaçak evler nereye şikayet edilir?


Kaçak ev şikayeti!

Kaçak yapılaşmayı önleyebilmek ve yapı denetim sisteminin etkin uygulanabilmesi için, ruhsatsız olarak bir yapıya başlanıldığının anlaşılması durumunda, yapının dahil olduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine telefon ile bilgilendirme yapılabiliyor. Kaçak ev yapmanın cezası nedir?

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com