24 / 05 / 2022

Kaçak yapı cezasına itiraz dilekçesi!

Kaçak yapı cezasına itiraz dilekçesi!

Ruhsat alınmadan inşaat çalışmalarına başlanmış ya da ruhsatı alınmış ancak, ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş yapılara kaçak yapı deniyor. Kaçak yapıların sahiplerine para cezası uygulanıyor. İşte, kaçak yapı cezasına itiraz dilekçesi!Kaçak yapı cezasına itiraz dilekçesi!

İmar mevzuatına aykırı yapı, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılara kaçak yapılar deniyor. 


Kaçak yapının tespit edilmesinden itibaren otuz gün içerisinde yapının ruhsatlandırılması ya da ruhsat eklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Kusurun giderilmemesi ya da ruhsatlandırılmaması sonucunda yapı mühürleniyor. 


Kaçak yapı sahiplerine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar para cezası veriliyor.


Eğer ceza gerektiren işleme devam ediliyorsa bu para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor. Bu para cezaları doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından veriliyor. 


Kaçak yapı para cezasına itiraz cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine yapılabiliyor. Kaçak yapı nedeniyle imar para cezalarına karşı açılacak iptal davaları için dava dilekçesi örneği!


………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                        ………….

 

 

DAVACI………...….:          (T.C. Kimlik No)

Adresi……………....:

VEKİLİ……….........:

Adresi……………....:

DAVALI……………:

TEBLİĞ TARİHİ….:

DAVANIN KONUSU : 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca 17.650,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin … belediye encümeninin ../../2010 sayılı kararının iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: ….. İli … ilçesi … Mahellesi, … Sokak …No… adresinde tapununu .. pafta ..ada .. parsel sayısında kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapı ile ilgili olarak tespit ayıplmıştır.

Daha sonra ise gelen tebligatta, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca 17.650,00 TL idari para cezası verildiği bildirilmiştir.

Öncelikle imar para cezalarının hesaplama şeklini düzenleyen 42. madde ile yapıların sınıf ve gruplarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan Tebliğe bağlanması Anayasanın SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Yine 42. maddede düzenlenen para cezası miktarları bugüne kadar Danıştay’ın içtihatlarına aykırı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Anaya Mahkemesi kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hususlar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi Anayasa aykırı olduğundan öncelikle bu maddenin Anayasa mahkemesine götürülmesi için anayasaya aykırılık definin incelenmesini istemekteyiz.

İmar para cezası hatalı hesaplanmıştır. Benim taşınmazım üzerindeki yapımın sınıfı ve grubu hatalı belirlenmiştir. Böylelikle daha fazla para cezası hesaplanmıştır.

Para cezasının artırım nedenleri olmamasına rağmen artırım yapılmıştır.

Tesbitte bulunan ekipte yapının metrekaresini ölçebilecek uzman eleman bulunmamaktadır. Dolaysıyla burada ölçüm hatası vardır.

……….

 

Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.

YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM:

Açıklanan nedenlerle 3194 sayılı İmar kanunu’nun 42. maddesi uyarınca 17.650,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin … belediye encümeninin ../../2010 sayılı kararının İPTALİNE ile öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.

 

 TARİH                                                                                                                    İSİM İMZA

 

 

EKLER: 1- Dava konusu işlem

            2- Başvurular

            3-Diğer deliller

            5-Emsal kararlarKaçak yapı ne zaman yıkılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com