14 / 08 / 2022

Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım kokteyl salonları kiraya verilecek!    

Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım kokteyl salonları kiraya verilecek!    

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras Servis İşini kiraya verecek. Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras Servis İşini kiraya veriyor. İhale 27 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00'de yapılacak.


İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:
Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras Servis İşi 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 27.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.02.2020 tarihinden bir gün öncesi 26.02.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.
İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME
BEDELİ
Kokteyl Salonları 111.750,00.- TL/Ay +KDV. 201.150,00.- TL. 1.000.00.- TL.
Açık Teras servis işi
İHALE GÜN VE SAATİ
27.02.2020 Saat 14.00’da
İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
h)ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe,
kafeterya, restaurant, catering veya organizasyon) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan
alınmış onaylı ruhsat örneği.
ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.