Kamunun taşınmaz fırsatı sürüyor!

Kamunun taşınmaz fırsatı sürüyor! Kamunun taşınmaz fırsatı sürüyor!

3.4 milyon adet Hazine taşınmazının satış, kiralama vb. işlemlerini yürüten Milli Emlak, yılsonuna kadar Doğu ve Güneydoğuda 10 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazını yatırımcılara arz edecek...Milli Emlak Genel Müdürlüğü ormanlar hariç olmak üzere yaklaşık 3.4 milyon adet ve 58 bin ki­lometrekarelik yüzöl­çümlü Hazine taşın­mazının tahsisi, satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi ve sınırlı ayni hak tesis edilmesine yönelik işlemleri ve Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi çalışmalarını sür­dürüyor.

Para'dan Hülya Genç Sertkaya'nın haberine göre, 2019’da şimdiye kadar 1.7 milyon metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edilip, 19.3 milyon metrekare yüzölçümlü 151 adet Hazine taşınmaz yatırımcıların kullanımı­na sunulmak üzere ilana çıkarılırken, yılsonuna kadar Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde 10 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının ilana çıkarılarak yatırımcılara arz edilmesi hedefleniyor. Bu böl­gelerde hayvancılık başta olmak üzere tarım, sanayi, imalat amaçlı yatırım yapmak isteyen yatırım teşvik belgesine sahip vatandaşla­rın ihalelere katılım sağlayacağı belirtiliyor.

Milli Emlak, önümüzdeki günlerde yakla­şık 6 bin 900 adet Hazine arazisinin satışını yapmayı hedefliyor. Yaklaşık 320 adet Ha­zine arazisinin kiralanması, yatırım teşvik uygulamaları kapsamında 330’u aşkın taşın­mazın yatırımcılara arz edilmesi, 250’yi aşkın Hazine arazisinin irtifak hakkı yoluyla başvuruya açılması planlanıyor. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm yatırımı yapmak üzere Afyonkarahisar, Antalya, Ardahan, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta top­lam dokuz taşınmazı yerli ve yabancı girişimcilere 49 yıllığına kadar tahsis edecek. Girişimciler, bu taşınmazlar için 4 Kasım 2019 günü saat 16.30’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Arazi tahsisi desteği

Özel sektör öncülüğünde üretime dayalı sürdürülebilir bü­yümenin desteklenmesi amacıyla, yatırım ortamının iyileştiril­mesine ilişkin teşvik tedbirleri kapsamında Hazine taşınmaz­larından yararlanılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Hazine taşınmazları bölgesel koşullar göz önünde bulundurularak be­lirlenen sektörler bazında yatırımcılara arz edilerek, yatırım yeri bulma ve yatırım maliyetinin azaltılması konusunda önemli bir destek sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yatırım teşvik uygulamaları kapsamın­da yatırımcılara arz edilecek Hazine taşınmazı sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Milli Emlak’ın 10 Ekim itibarıyla yayımlanan ilan­larına göre 332 taşınmazın yatırım teşvik kapsamında ilana çıkarılması için hazırlık­lar yapıyor. Milli Emlak’ın yatırım teşvik belgesi kapsamında başvuruya çıkardığı Hatay Dörtyol’da 10 bin 100 metrekare, Siirt Merkez’de 200 bin 205 metrekare, Yalova Merkez’de 22 bin 760 metreka­re, Niğde Merkez’de 63 bin 318 metre­kare ve 10 bin 874 metrekare olmak üze­re beş taşınmaz bulunuyor. Teşvik belgeli yatırımlarda yatırımcılara 49 yıl süre, doğ­rudan satın alma imkanı, bedelsiz ön izin, ilk üç yıl yüzde 70 indirim, hasılattan pay alınma­ması ve bir dilekçeyle başvuru, emlak vergi değeri üzerinden hesaplanacak yıllık bedel im­kanı ile taşınmaz fırsatları sunuluyor.

Murat Kurum / Çevre ve Şehircilik Bakanı

“Yatırım maliyetlerinin azaltılmasına destek oluyoruz”

“Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalıcı istihdam olanaklarının artırılmasını desteklemek amacıyla özel kesim yatırımlarının artırılması için oluşturulan teşvik tedbirleri kapsamında yatırımın temel unsurlarından biri olan 'arazi tahsisi desteği' Bakanlığımızca sağlanıyor.

Her yıl yüzlerce Hazine taşınmazını, bölgelerimizin ihtiyaç duyduğu yatırım sektörlerini ve bölgesel koşulları dikkate alarak ilana çıkartıyoruz. Böylece yatırımcılarımızı yatırım yeri bulma zahmetinden kurtarıyor ve yatırım maliyetlerinin azaltılmasına destek oluyoruz. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında son beş yılda 1 milyar 230 milyon TL değerinde yatırım ve 4 bin 996 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında milyon metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis ettik.

Sadece 2018 yılında ise toplam 550 milyon TL değerinde yatırım ve bin 941 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 10.3 milyon metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis ettik. Yine 22.7 milyon metrekare yüzölçümlü 370 adet Hazine taşınmazını yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkardık. 2019 yılında ise şimdiye kadar,200 milyon TL değerinde yatırım ve bin kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 1.7 milyon metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis ettik. Yine 19.3 milyon metrekare yüzölçümlü 151 adet Hazine taşınmazını yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkardık. Bununla birlikte yılsonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerimizde 10 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazını ilana çıkararak yatırımcılarımıza arz etmeyi hedefliyoruz."

Binlerce vatandaşın mülkiyet sorunu çözülecek

Yapılan son düzenlemeyle imar barışı kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde bulunan yapılarına yapı kayıt belgesi alanlara rayiç bedel üzerinden satış fırsatı sürüyor. Bilindiği üzere düzenlemeyle yapı kayıt belgesi alınan yapıların, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri tarafından 31 Aralık 2019’a kadar yapacakları başvuru üzerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılmasının yolu açıldı. Yapı kayıt belgelerinin alınması sırasında vatandaşlar hem taşınmaz zemini hem de zemin üzerinde yer alan yapılar için ödeme yaptıklarından dolayı bu yapıların Hâzineye intikal etmesi gereken kısımlarına ilişkin olarak ayrıca bir bedel alınmıyor.

Yine, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için de vatandaşlardan ecrimisil alınmayacak ve tahsil edilmiş ecrimisil varsa bu satış bedelinden mahsup edilecek.

Sağlanan bu ödeme kolaylıkları sayesinde binlerce açözülecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2019 olan bu düzenlemeden yararlanmak için şimdiye kadar 36 bin kişi satın alma başvurusunda bulundu.

Daha fazla taşınmaz satışta

Kamu idarelerince ihtiyaç duyulmayan Hazine taşınmazları bütçeye gelir sağlan­ması amacıyla “rayiç bedeller” üzerinden ihale yoluyla satışa çıkarılarak ekono­miye kazandırılıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 10 Ekim itibarıyla Türki­ye genelinde satışa çıkardığı 510’un üze­rinde taşınmaz bulunuyor. 27 ilde satışa çıkarılan bu taşınmazların 141’i Konya’da, 87’si Balıkesir’de, 77’si Denizli’de, 21’i Afyonkarahisar’da. Hazine taşınmazla­rının satışında KDV alınmıyor, beş yıl em­lak vergisi muafiyeti getiriliyor, yatırımcıya iki yıla kadar taksitle ödeme, harçsız tapu imkanı veriliyor. 10 Ekim tarihli ilanlara göre Milli Emlak, 6 bin 385 taşınmazı ise satışa hazırlıyor.

Milli Emlak’ın Hazine taşınmazlarını ki­ralama fırsatları sürüyor. Hazine taşınmaz­ları sabit yatırım yapmadan 10 yıla kadar kiralanıyor. KDV’siz ödeme, kullanıcıları­na tarım arazilerinin doğrudan kiralanması fnsatı sunuluyor. Hazine taşınmazları ağaç­landırma yapmak isteyenlere çok düşük be­dellerle kiraya veriliyor. Milli Emlak’ın 10 Ekim tarihli ilanlarına göre 36’sı Konya’da olmak üzere Bursa, Muğla, Eskişehir, An­talya, Niğde, Afyonkarahisar, Hatay, Ela­zığ, Erzurum, Artvin ve Giresun illerinde toplam 69 Hazine arazisi kiralama amaç­lı ilana çıkarılmış bulunuyor. Milli Em­lak, 247 Hazine taşınmazın kiralanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Arsa karşılığı okul ilanları çerçevesinde ise Tekirdağ’da üç, Eskişehir’de iki taşın­maz ilana çıkarılmış bulunuyor.

Hayvancılığa Destek

İklim çeşitliliği ve geniş meraları ile Tür­kiye hayvancılık bakımından önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin geliş­tirilmesi ve verimliliğin attırılması orta ve büyük ölçekli hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi ile mümkün. Bu nedenle, hayvancılık yoluyla yerli üretimin arttırıl­ması için Hazine taşınmazları vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çevre ve Şehirci­lik Bakanlığı, Hazine taşınmazlarını irtifak hakkı tesisi olarak adlandırılan uzun süreli kiralama yöntemi ile vatandaşların kullanı­mına bırakıyor. Bu yöntemle, Hazine taşın­mazları üzerinde hayvancılık yatırımı yap­mak isteyenlere 30 yıla kadar arazi desteği sağlanıyor. Vatandaşlar, Hazine taşınmaz­larının rayiç bedelinin yüzde 1’i üzerinden hesaplanacak yıllık bedel karşılığında bu destekten yararlanabiliyor. Ayrıca, yatırı­mın ilk dönemindeki harcamaları dikkate alarak ilk üç yıl için bu bedelden yüzde 70 oranında indirim de sağlanıyor. Tesisin iş­letilmesi sonucunda elde edilecek toplam yıllık hasılattan normalde yüzde 1 oranın­da pay alınmakta iken bu uygulamada yüz­de 0.1 olarak alıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre bu kapsamda 2018 yılında 29 milyon metrekare alan hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis etmek üzere ilana çıka­rıldı ve 12.2 milyon metrekarelik alan için sözleşme düzenleyerek 17 bin 300 adet büyükbaş/küçükbaş kapasiteli hayvancılık yatırımına imkan sağlandı. 2019’da ise 15 milyon metrekare alanı hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis etmek üzere ilana çıkarıl­dı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün şim­dilerde hayvancılık sektörünü desteklemek üzere 40T aşkın ilde ilana çıkardığı 167 ta­şınmaz bulunuyor. Bu taşınmazların yüzöl­çümleri 3 bin 400 metrekare ile 1.23 milyon metrekare arasında değişiyor.

Bu arada Milli Emlak’ın çeşitli sektörlere yönelik irtifak hakkı için başvuruya çıkardı­ğı ah taşınmaz bulunuyor. Bu taşınmazların ikisi Kahramanmaraş, ikisi Konya, biri Eskişehir ve biri Osmaniye’de bulunuyor. Milli Emlak 252 taşınmazı da irtifak hakkı tesisi için hazırlıyor.

Tarihi fırsat için 180 bin başvuru

Hâzineye ait tarım arazilerinin kulla­nıcılarına kiralanmasına yönelik olarak 2018’de uygulaması başlayan ve çiftçilerin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmaları ve sözleş­mesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafla­rın giderilmesinin amaçlandığı Hâzineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanmasına imkân tanıyan düzenleme kapsamında ise başvurular tamamlandı. Edinilen bilgiye göre 218 bin çiftçiyi kap­sayan bu tarihi fırsattan yararlanmak için 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu. En çok talep 14 bin baş­vuruyla Adana’dan geldi. Adana’yı 10 bin 200 başvuruyla Hatay, 8 bin 900 başvuruyla Konya, 8 bin 730 başvuruyla  İzmir  ve 7 bin 830 başvuruyla Muğla takip etti.

Yapılan başvurular Milli Emlak birimle­rince değerlendirilmeye başlandı ve gerekli şartları taşıyan 44 bin 200 vatandaşa yakla­şık 488 milyon metrekare taşınmazın kirala­ma işlemleri tamamlandı. Diğer baş­vurular da değerlendirilmekte olup, işlemleri hızla sonuçlandırılıyor. Bu araziler, sözleşme hükümleri çerçevesin­de 10 yıllık kira süresinin tamamlanmasını müteakip yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen kiracılarına doğrudan satılabi­lecek.

ÖİB'den taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının [ÖİB] taşınmaz satışları da sürüyor. ÖİB, Antalya, Niğde ve Aydın'da 24 taşınmazı özelleştirecek. Son başvuru tarihinin 1 Kasım 2019 günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bu taşınmazlardan Antalya Manavgat'taki altı, Niğde'deki dokuz taşınmazın özelleştirme ihalesi 5 Kasım'da, Aydın Didim'deki dokuz taşınmazın özelleştirme ihalesi 7 Kasım'da yapılacak. Afyonkarahisar, Ağrı, Erzurum, Tokat ve  Ankara  illerinde bulunan 11 taşınmaz için son teklif verme tarihi ise 15 Ekim saat 17.00 olacak. ÖİB'nin portföyünde çalışmaları süren yüzlerce taşınmaz bulunuyor.

Orhan AYDIN / Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı

“Uygun tahsisler yapılmalı”

“Buradaki amaç bu arazilere yatırım getirmek, yatırımla birlikte üretim yapmak, üretimle istihdamı arttırmak. Bölgenin ve ülkenin refahına katkıda bulunmak. Ülkemiz için gerekli ve elzem bir çalışma. Türkiye'nin ekonomi haritasına baktığımızda batı kesimlerimiz ile liman ve sınır kapılarımızda canlılığın olduğunu görmekteyiz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde ekonomik anlamda birçok girişimler olsa da tam anlamıyla istenilen mesafelere ulaşmış değiliz. Bu bölgelerimizde bulunan atıl durumdaki arazilerfrı bölgelerin ekonomik yapısına uygun bir şekilde teşviklerle birlikte yatırımcıların tasarrufuna açılması ve istihdama yönelik yatırım alanlarına dönüştürülmesi çok önemli. Son dönemlerde kamu yatırım ve imkânlarının bölgede arttığını görmekteyiz. Ne var ki üretime dayalı yatırımın düşük olması nedeni ile göçlerin önüne geçemiyoruz.

Bu bölgelerde atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasıyla bu göçler de asgari seviyeye inecek bölge daha müreffeh bir düzeye gelecek. Tahsislerde yatırım tutarı ve istihdam gibi önemli iki kritere öncelik veriliyor. Tahsis sonrası da bu iki kriterin tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığı konusunda hassasiyet gösterilmeli.”

Destek kapsamındaki bitkiler

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitki­lerinin üretimi için Hazine arazileri tah­sis ediliyor. 2018 yılında başlatılan proje kapsamında, Türkiye’de yetiştirilme po­tansiyeli bulunan, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere birçok sektörde yoğun ola­rak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yerli üretiminin arttırılması amacıyla Hazine taşınmazları üreticilerin kullanımına sunuldu. Edinilen bilgiye göre bu doğrultuda, şimdiye kadar 23 milyon m2 Hazine taşınmazını ilana çıkarıldı ve bu ta­şınmazlardan 13 milyon metrekarelik kıs­mının lavanta, gül, adaçayı, kekik gibi bitki­lerin yetiştirilmesi amacıyla kiralama işlemi gerçekleştirildi.

2/b başvuruları sürüyor

2/B taşınmazlarına ve Hâzineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlar, tebliğ edilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satış­larda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Bu haktan faydalanabilmek için süresi içinde başvu­ru yapmayanların, satış bedeli TÜFE aylık değişim oranları toplamın­da arttırılarak hesaplanacak olup, bu şekilde hesapla­nan satış bedelinin yüzde 50’sinin yapılacak tebligat­tan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekecek. Ken­dilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlerin TÜFE aylık de­ğişim oranları toplamında arttırılarak hesaplanacak satış bedelinin yüzde 50’si 16 Aralık’a kadar ödenecek. Taksitli satışlarda vadesi geçmiş ve ödenmemiş olan taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanarak ta­mamının ve vadesi gelmemiş taksit tutarla­rının ise yüzde 50’sinin de 16 Aralık’a kadar ödenmesi gerekecek.

2/B taşınmazlarının satışına ilişkin olarak getirilen süre uzatımı imkânından süresin­de başvuru yapamayan 40 bin, ödemelerini zamanında yapamayan 90 bin olmak üzere toplam 130 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor. Belediye mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satışına ilişkin düzenlemeden ise, süresinde başvuru yapa­mayan 20 bin, ödemelerini zamanında ya­pamayan 7 bin olmak üzere toplam 27 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Müjdat KEÇECİ / Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

"Ülke yararına bir düzenleme”

"Hazine arazilerinin güdümlü olarak tarım ve hayvancılık yapmak isteyen insanlara bir plan ve program dahilinde uzun süreli kiralanması akla uygun bir tasarruf olarak geliyor. Zira ülke ekonomisine hiç bir değer katmayan, verimsiz Hazine arazilerinin ülke ekonomisine değer yaratır hale getirilmesi çok uygun ve anlamlı tasarruf olarak görüyorum. Bölgemizde de bu konudaki uygulamalar, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Fundalık, çalılık, çorak arazilerin uygun tarıma, hayvancılığa tahsis edilmesi, bölgemizde ideal şekilde devam ediyor. Ancak bu tahsisleri yapan kurumun, yapılan bu tahsislerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının istikrarlı bir biçimde kontrol edilmesi önem taşıyor. Atıl arazilerin, turizm, imalat sanayi ve OSB'lerin yapımına da tahsis edilmesi ülke yararına olacaktır. İstismara yer vermemek koşullarıyla bu tahsisler yapılmalıdır."

8.6 milyar TL tahsil edildi

Kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen ve devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır sü­regelen ve kangren haline gelmiş bir sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uya­rınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlardan bugüne kadar 783 bin hak sahibine yaklaşık 552 bin taşınmaz satılmış olup, bu satışlara ilişkin toplam sa­tış bedeli 11.7 milyar TL. Bu bedelin 8.6 milyar TL’si tahsil edildi. Yine aym Kanun ile çözüme kavuşturulan Hâzineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç be­del ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlanıldı.

Tarımla geçimini sağlayan vatandaşların bu arazileri uzun yıllardır kullandıkları hu­susu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedel­lerinin yüzde 50’si oranında indirimli ve fa­izsiz altı yıl vadeli olarak satılıyor. Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 62 bin 700 kişiye toplam 49 bin 438 taşınmaz, 740 mil­yon TL bedelle satıldı, bu bedelin 322 mil­yon TL’si tahsil edildi.

Satıştan kiracılar yararlanacak

Taşınmazı 2014’ten önce en az üç yıl sü­reyle ecrimisil ödeyerek kullanmış ve halen kullanımı devam eden kiracı, kullanıcı ya da hissedarlar bu satış imkânından yararlana­bilecek. Bu arazilerin tarımsal amaç dışında kullanılmamasını sağlamak adına taşınma­zın tapu kaydına şerh düşülecek. Satılan ta­rım arazilerinin satış tarihinden itibaren na­dasa bırakılma süresi hariç aralıksız olarak üç yıl tarımsal amaçla kullanılmaması ha­linde satış işlemi iptal edilecek ve taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek. Tarım arazisinin satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si olacak. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış be­deline yüzde 20 oranında indirim uygulana­cak ve bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde öde­necek. Taksitli satışlarda; satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 10 oranında indirim uygula­nacak. Taksitli satışlarda; satış bedelinin en az yüzde 10’u yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise, en fazla beş yılda 10 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek. Doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira be­delleri satış bedelinden mahsup edilecek.

Özden GÜNGÖR / TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı

“Olumlu kararlar var”

Son dönemde atılan önemli adımlardan biri satın alınacak Hazine'ye ait tarım arazisinin 20 yıl boyunca tarımsal amaç dışında kullanılmaması şartının 30 yıla çıkarılması oldu. Ayrıca üç yıl üst üste tarım dışı amaçla kullanılan arazilerin satış işleminin iptal edilmesi, deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafeden yakın olanların satış dışı bırakılması da alınan olumlu kararlardan. Neredeyse tamamı uzun vadede imara açılabilecek özellikler taşıyan Hazine arazilerinin yarı fiyatla satılması rant amaçlı edinimlere neden olacağı endişesi taşıyorum. Yarı fiyatla elden çıkarılacak araziler doğal kaynakların heba edilmesi sonucunu doğurur. Satışa çıkarılan tarım alanlarında kuru tarım ürünleri yetiştirilebilir ancak bu arazilerde üretim yapmak çok zor. Girdi maliyetleri bu kadar yüksekken üretim yapmak ve kazanç elde etmek mümkün değil.

Turizm yatırımlarına tahsis

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm yatı­rımı yapmak üzere kamu taşınmazı tahsis duyurusuna çıktı. Bakanlığın turizm yatı­rımcılarına yönelik yayımladığı 2019 Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi’ne göre tu­rizm yatırımı yapmak üzere Afyonkarahisar, Antalya, Ardahan, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta toplam dokuz taşınmaz yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edi­lecek. Girişimcilerin 4 Kasım 2019 günü saat 16.30’a kadar başvurularını istenilen bilgi ve belgelerle Bakanlığın genel evrakı­na iletmesi gerekecek. Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek. Ancak, talep edilen her taşınmaz için ayrı tahsis şartnamesi bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve tahsis şart­namesinde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecek. Taşınmazlar, girişimcilere Bakanlık Arazi Tahsis Komis­yonu kararı ile 49 yıla kadar tahsis yapıla bilecek. Tahsis süresi, kesin tahsis yazısının tebliğ tarihinden başlayacak.

Hüseyin YILMAZ / Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı

“Bu taşınmazlar doğru projelere aktarılmalı”

"Hayvancılık yatırımlarında hazine arazisi desteği verilmesi yatırımın hayata geçirilmesi noktasında teşvik edici. Bölge ekonomisine katkıda bulunacak, istihdamı artıracak, göçü önleyecek, toplumsal katkı sağlayacak hayvancılık ve tarımsal amaçlı yatırımlarına hazine taşınmazlarının tahsisinde öncelik verilmeli. Uygulamada sıkıntı yaşanıyor. Birlik olarak geliştirdiğimiz 150 başlık Damızlık Manda Düvesi Üretim Çiftliği Projesi için Diyarbakır'daki bir Hazine arazisinin irtifak hakkı için başvurduk. Kamu yararına, birlik üyeleri yararına bir proje olmasına karşın, başka talipler olduğu için istediğimiz taşınmazı alamadık. 2017’den bu yana gündemimizde olan projeyi, arazi tahsisi olmadığı için hayata geçiremedik. Hevesimiz kırıldı. Bu taşınmazlar doğru projelere aktarılmalı."

Antalya Kemer'de üç taşınmaz

Tahsis şartnamesine göre Afyonkarahisar’daki 90 bin 56 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 400 yataklı dört veya beş yıldızlı termal konaklama tesisi için tahsis edile­cek. Afyonkarahisar il merkezine 6.5 km mesafede yer alan hazine taşınmazı için yapılacak müzakerede teklif edilebilecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı en az 500 bin TL olup, müzakereye bu miktar üzerinden başlanılacak. Bu taşınmaza iliş­kin yapılacak müzakereye katılım için geti­rilmesi gereken kesin ve süresiz müzakere teminat mektubu tutarı ise en az 3 milyon TL olacak.

Antalya Kemer’de “Güney Antalya Tu­rizm Alanı” kıyı bandında yer alan üç kamu taşınmazı, turizm yatırımları için tahsis edilecek. Antalya Kemer Çamyuva’daki 90 bin 741 metrekarelik yüzölçümüne sahip taşınmaz ile Kemer Göynük’teki 73 bin 339 metrekarelik taşınma­zın tahsisi bin yataklı beş yıldızlı otel yatırımı için yapılacak. Her iki taşınmaz için yapılacak müzakerede teklif edilebilecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı en az 80 milyon TL, kesin ve süresiz müzakere teminat mektubu tutarı en az 8 milyon TL olacak. Kemer Tekirova’daki 50 bin 269 metrekarelik taşınmazın tahsisi 500 yataklı beş yıldızlı otel yatırımı için yapılacak. Bu taşınmaz için yapılacak müzakerede ka­tılım payı en az 40 milyon TL, müzakere teminat mektubu tutarı ise en az 4 milyon TL olacak. Ardahan’ın Merkez ilçesi Yalnızçam Köyü’ndeki 5 bin 439 metrekare­lik taşınmaz 68 yatak kapasiteli üç yıldızlı otel yatırımı için tahsis edilecek. Ardahan il merkezine yaklaşık 20 km mesafede bu­lunan taşınmaz için yapılacak müzakerede teklif edilebilecek sosyal ve teknik altyapı­ya katılım payı en az 500 bin TL, müzakere teminat mektubu tutarı en az 1 milyon TL olarak uygulanacak.

Osman AYIK / Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı

"Yatırımcılar için büyük fırsat"

Turizm sektöründe yatırım düşünen girişimciler bu fırsatları yakından takip ediyor. Bu tahsisler, bu sektörde yatırım düşünen, uygun zamanı kollayan yatırımcılar için fırsat yaratabilir. Turizm sektöründe arazi tahsislerinde arz ve talep dengesine dikkat etmek lazım. Sektörün yatırım ihtiyaçlarını, bölgenin yapısını iyi değerlendirmek lazım. O bölgenin yapısı, dinamiği, talebin hangi doğrultuda olduğu, ürün çeşitliliği dikkate alınmalı. Taşınmaz tahsisinde öncelikler buna göre belirlenmeli.

16 bin kişiye 1.2 milyon dekar hazine arazisi kiralandı!