Karabük Bulak Köyü'nde 4.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Karabük Bulak Köyü'nde 4.8 milyon TL'ye satılık arsa! Karabük Bulak Köyü'nde 4.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Karabük Merkez'de Bulak Köyü'ndeki arsasını satıyor. Arsa için ihale, 12 Temmuz'da gerçekleşecek..Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Karabük Merkez'de Bulak Köyü'nde yer alan arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Tahmini bedeli 4.8 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale 12 Temmuz'da yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:1 - Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Hazineye ait taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine ihale bedelinin, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 ¨ belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 ¨ üzeri olması halinde ¼ peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde en fazla 8 taksitte ödenebilecektir.

4 - 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisi de ödenmeyecektir.

5 - Satışı yapılacak taşınmaz mallara ilişkin bilgileri içeren şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğündeki dosyalarından ücretsiz olarak görülebilir.

6 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler www.karabukdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgilerini de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Bilgi Telefonları: 0 370 412 3037-310-311-320

İlan olunur.