Karabük'te 22.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Karabük'te 22.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Karabük'te 22.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Karabük Belediyesi, Bayır Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satılıyor. İhale 31 Mayıs'ta gerçekleşecek..Karabük Belediye Başkanlığı tarafından Bayır Mahalle 154/151 parseldeki 632,55 metrekare arsa 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacak. Toplam muhammen bedeli 22 milyon 402 bin 500 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 31 Mayıs'ta yapılacak.

ARSA SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:

1 - İlimiz Bayır Mahalle 154/151 parseldeki 632,55 m2 arsa 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

(Tapu kaydı beyanlar hanesinde 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapı şerhi bulunmaktadır.)

Söz konusu arsa üzerinde 6306 Sayılı Kanuna göre riskli yapı tespiti yapılmış bina bulunmaktadır. İstekli tarafından bedeller ödendikten sonra bina için yıkım ruhsatı alınarak tüm sorumluluk istekliye ait olmak üzere binanın yıkımı yapılarak tapu kaydında cins tashihi yaptırılacaktır. Yıkım süresi 15 günü geçemez. Yıkım ve tapu ve tashihi için istekli herhangi bir masraf ve hak talep etmeyecektir. İstekli teklif vermekle arsa ve binayı görmüş ve tüm şartları kabul etmiş sayılır.

2 - İHALE TARİHİ: 31/05/2018 Perşembe günü Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

1- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

2- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.

3- Şartname alındığına dair belge

4- Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

5- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

6- Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2018 yılında alınmış

7- İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

8- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2018 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge

9- Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

10- Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

4 - Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilirler.

7 - İhale ile ilgili şartname 250,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. Web sitemizin ilanlar bölümü görülebilir.