Kat irtifaklı ev alınır mı?

Kat irtifaklı ev alınır mı? Kat irtifaklı ev alınır mı?

Kat irtifakı, inşaat çalışmaları başlamadan veya devam eden bir yapı için alınan tapu belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki kat irtifaklı ev alınır mı? Kat irtifaklı ev almanın sakıncaları nelerdir?

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Kat irtifaklı ev alınır mı?

Kat irtifakı, inşaat çalışmaları başlamadan veya devam eden bir yapı için alınan tapu belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yapı tamamlandıktan sonra kat irtifakı tapusunun kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülmesi gerekiyor.


Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgeler, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince, kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekiyor:

 

a) (Değişik: 23/6/2009-5912/2 md.) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

 

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.


II - Sözleşme ve tescil:

Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/5 md.) Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.

 

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/6 md.) Sözleşme düzenlenince kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki, doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması halinde ise anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.


(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/6 md.) Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir.

 

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır.

 

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/5 md.) Kat malikine, anagayrimenkulun çaplı tasarruf belgesinden başka, istem halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir.


Bu işlemlerin yapılmamış veya yapılamamış olması halinde kat mülkiyeti tapusu alınamıyor. Yapının tapusu kat irtifakı olarak kalıyor. Peki, kat irtifaklı ev alınır mı?


Kat irtifaklı ev, resmi olarak inşaat halinde gözüken ve iskan belgesi olmayan ev olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu yapılarda yapılan satışlarda dairenin değil arsa hissesinin satışı gerçekleşmiş oluyor. 


Bir diğer ifade ile iskanı olmayan ev satışında alıcıya verilen tapu, kat irtifaklı tapu (arsa tapusu) oluyor. 


Kat irtifaklı yapıların satışlarında kimi bankalar konut kredisi kullandırtmıyor. Ayrıca, elektrik ve su gibi abonelikler şantiye aboneliğinden veriliyor. Bu nedenle bu evlerin satışı pek tavsiye edilmiyor. 


Kat irtifakı krediye uygun mu?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com