19 / 08 / 2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 dükkanı kiraya veriyor!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 dükkanı kiraya veriyor!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hunat alt geçitte yer alan 12 dükkanı 3 yıllığına kiralıyor.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hunat alt geçitte yer alan 12 dükkanı 3 yıllığına kiraya verecek. Dükkanların 3 yıllık muhammen bedeli 2 milyon 850 bin TL olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Hunat alt geçitte bulunan 12 adet dükkân, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
1 - İhale 11/12/2019 Çarşamba günü saat 13.50’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c-Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz
ç-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
d-Noter tasdikli imza sirküleri.
e-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 11/12/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 dükkanı kiraya veriyor!