13 / 08 / 2022

Kayseri Hacılar'da 9.7 milyon TL'ye icradan satılık 14 arsa!

Kayseri Hacılar'da 9.7 milyon TL'ye icradan satılık 14 arsa!

Kayseri Hacılar Belediyesi, Kayseri ili, Hacılar ilçesi, Karpuzsekisi Mahallesi'nde yer alan 14 arsayı 9 milyon 748 bin 694 TL'ye satıyor...Kayseri Hacılar Belediyesi tarafından, Kayseri ili, Hacılar ilçesi, Karpuzsekisi Mahallesi'nde yer alan 14 arsa 9 milyon 748 bin 694 TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 8 Eylül tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Kayseri Hacılar da 9.7 milyon TL ye icradan satılık 14 arsa!

İlan metni:

HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1. İdarenin;
a) Adı                                  :  Hacılar Belediye Başkanlığı
b) Adresi                             :  Yeni Mh. Sanayi Cd. No:1 Hacılar/KAYSERİ - 38210
c) Telefon numarası             :  0352 442 12 25
ç) Faks numarası                 :   0352 442 10 04
d) Elektronik posta adresi    :  [email protected]
2. İHALENİN KONUSU:
2.1. Adı: aşağıda liste halinde belirtilen taşınmazların satışının  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi işidir.

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

Kayseri Hacılar da 9.7 milyon TL ye icradan satılık 14 arsa!

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.

İhale 1.sıradan başlamak üzere  15(On Beş) er dakika aralıklarla yapılacaktır.

4. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi 08/09/2021 ÇARŞAMBA  günü saat 14:00’de Belediyemiz Encümen huzurunda  Yeni Mh. Kayseri Cd. No: 48 Hacılar/Kayseri  adresindeki  Şht.Pol.Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Hacılar Belediye Encümenidir.)
5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:
5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.Dosya satış bedeli 100,00(YÜZ) TL dir.
a) Şartnamenin görülebileceği yer: Yeni Mah. Sanayi Cd. No :1 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hacılar/KAYSERİ
6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)
B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                         
2-)Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)      
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.) Kredi kartı ile teminat yatıranlar geri ödeme süresinin göz önünde bulundurarak teminat yatıracaklardır.
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
D-) ÖDEME ŞEKLİ

İhaledeki taşınmaz satışlarında ihaleyi alan taksitli ödemesi durumunda %25 peşin olmak üzere kalanı toplam 10 eşit taksit olarak ve müteakip ayların aynı günü belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR89 0001 0016 5532 8470 5250 03  IBAN nolu banka hesabına yatırılacaktır.

İhaledeki taşınmaz satışlarında ihaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda %5 tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altına düşemez.

İstenilen belgelerin son altı ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı suret olması zorunludur. İhale dosyasında sunulan belgelerin yürürlüğü ve geçerliliği üzerinde ihale tarihinden önce değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde şartnamenin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir ve ihaleye iştirak edenler taşınmazı yerinde görmüş kabul etmiş sayılacaktır, mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye katılacak olan istekliler yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale günü(08.09.2021) saat 12:00 ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde ihaleye katılım sağlayamayacaklardır.                                                                                     
 Ersel ELCUMAN
Belediye Başkanı a.
Başkan Yardımcısı