Kayseri Kocasinan'da 20.8 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Kayseri Kocasinan'da 20.8 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Kocasinan Belediye Başkanlığı-Kocasinan İmar A.Ş, Kayseri Kocasinan Yunus Emre Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale edecek.


Kocasinan Belediye Başkanlığı-Kocasinan İmar A.Ş, Kayseri Kocasinan'da kat karşılığı inşaat işi ihale edecek.İhalenin bedeli 20 milyon 831 bin 400 TL olarak belirlendi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kocasinan Belediye Başkanlığı-Kocasinan İmar A.Ş.’den:
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde 7778 ada 2 parsel de 2 blok 112 adet konut ve 6 adet dükkân olmak üzere: Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutlarının (A3-A4 Blokların) Tamamlanması İşi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İli: Kayseri, İlçesi: Kocasinan, Semti: Yunus Emre, Pafta Ada/Parsel: 7778/2
1- İhale 04.02.2020 tarihinde Salı günü saat 14:30 de Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
2- Bu işin muhammen bedeli 20.831.400,00 TL. dir. (Bu bedel 7778 ada 2 parsel de 2 blok 112 adet konut ve 6 adet dükkân olmak üzere: Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutlarının (A3-A4 Blokların) Tamamlanması İşinin inşaat maliyeti toplamıdır.)
3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A- Kanuni ikametgâhı olması,
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
Ekonomik kriterler ;
H- İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 gündür.
I- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.
İ- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi. İş deneyim belgeleri;
J- İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %15 inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
K- Muhammen bedelin % 15 inden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.
L- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık’tır.
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.
M- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
N- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
O- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Kayseri Kocasinan
Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde ceza uygulanır.
4- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Kocasinan İmar A.Ş. adresinde görülebilir, dosya bedeli 500 TL yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
6- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
Kayseri Kocasinan