08 / 12 / 2023

Kayseri Kocasinan'da yüzde 20'si peşin kalanı 4 taksitle 3 iş yeri satışa sunuldu! 

Kayseri Kocasinan'da yüzde 20'si peşin kalanı 4 taksitle 3 iş yeri satışa sunuldu! 

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayseri ili Kocasinan ilçesi, Hacı Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan 3 adet iş yerini yüzde 20'si peşin kalanı 4 taksitle satıyor. Peki Kocasinan'da yer alan iş yerlerinin fiyatları ne kadar? Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından, Kayseri ili Kocasinan ilçesi, Hacı Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan 3 adet iş yeri satışa çıkarıldı. 

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yer alan 3 adet iş yeri için satış ihalesi açık teklif usulü ile 30 Kasım 2023 tarihinde saat 14:05'te gerçekleştirilecek. 

Kayseri Kocasinan da yüzde 20 si peşin kalanı 4 taksitle 3 iş yeri satışa sunuldu! 

Kocasinan Belediyesi tarafından satışı yapılacak iş yerlerinin alanları 82 metrekare olarak belirtildi. 

Kayseri Kocasinan'da yer alan iş yerleri için 90 bin TL geçici teminat bedeli, 3 milyon TL de muhammen bedel belirlendi. 

Söz konu iş yerleri için yüzde 20'sini peşin kalanını 4 taksitle ödeme imkanı sunuluyor. 

Kayseri Kocasinan da yüzde 20 si peşin kalanı 4 taksitle 3 iş yeri satışa sunuldu! 

İlan metni:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından

Madde 1- İhalenin Konusu : Belediyemize ait 3 (Üç) adet taşınmaz satış ihalesidir.
     

SAdresAlan m2NitelikMuhammen Bed. TLGeçici Tem.TLTarihSaat
1Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şht. J. Astsb Suat Sarı Cad. No: 46/A (Kötügöller 16107 ada 1 parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm)
82,00

İşyeri

3.000.000,00

90.000,00

30.11.2023

14:05
2Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şht. J. Astsb Suat Sarı Cad. No: 46/B (Kötügöller 16107 ada 1 parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm)
82,00

İşyeri

3.000.000,00

90.000,00

30.11.2023

14:15
3Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şht. J. Astsb Suat Sarı Cad. No: 46/C (Kötügöller 16107 ada 1 parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm)
82,00

İşyeri

3.000.000,00

90.000,00

30.11.2023

14:25


Madde 2- İhalenin Tarihi, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarihte, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 30.11.2023 PERŞEMBE günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c gereğince açık teklif usulü ihale ile her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
 
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Tüm Şubeler TR 65 0001 5001 5800 7292 5215 31 İban numaralı Halkbank Tüm Şubeler TR44 0001 2001 6470 0007 0000 01 iban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde İhale bedelinin %20’si, vergiler, ilan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalanı ise 4 (dört) eşit taksit halinde ödenecektir. Alıcı tarafından taksitli ödeme tercih edildiğinde kurumumuzla alıcı arsında taksitli satış sözleşmesi yapılacak olup sözleşme damga vergisi tahsil edilecektir. Peşin ödeme tercih edildiğinde sözleşme damga vergisi tahsil edilmeyecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),               
7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),
7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.1.7-) İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir,
7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),
7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. (Aslı),
7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),            
7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),
7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 
7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
7.2.11-) İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.              Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 
7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin           dosyasında bulunması gerekmektedir.
7.3.2-) Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi,         

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş .bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı: AVM sektörü yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyor!

TOKİ'den Çankırı Elpan'a 99 konutluk yeni proje geliyor!

Ankara Kalecik'te 33 adet arsa satılıyor!

Geri Dön