Kayseri'de 21 milyon TL'ye 221 adet arsa!

Kayseri'de 21 milyon TL'ye 221 adet arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Talaş Reşadiye'de yer alan 221 adet arsayı 20 milyon 985 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Talaş Reşadiye'de yer alan 221 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 20 milyon 985 bin TL olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Talaş İlçesi Reşadiye Mahallesinde bulunan Toplam 221 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile toplu halde satılacaktır.
1 - İhale 10/03/2020 Salı günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 10/03/2020 Salı günü saat 13.30'a kadar olup, müracaatlar
Belediyemiz Encümen Başkanlığının (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube
Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlçesi Mevkii Adet Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama
Talaş Reşadiye 221 20.985.000,00-TL 629.550,00-TL Konut