Sarıyer'de 21 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 21 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Kireçburnu Mahallesi, Hekim Mevkii, 486 ada 2 parselde yer alan gayrimenkulü 21 milyon TL'ye satıyor...T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Kireçburnu Mahallesi, Hekim Mevkii, 486 ada 2 parselde yer alan gayrimenkul 21 milyon TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 22 Haziran tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2019/6311 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Hekim Mevkii, 486 Ada, 2 Parselde Kayıtlı, 476,69 M2 Yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev Ve Ahşap Ev Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/425-484 Esas Sayılı Dosyasından Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre"İstanbul Sarıyer liçesi, Kireçbumu Mahallesi Hekim Sokakta, tapunun 486 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı ve Hekim Sokaktan 11-15 dış kapı numarası alan 476,69m2 miktarlı bahçeli kargir ev ve ahşap ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Onaylı mimar projesi tetkik edilmiş olup taşınmaz dışarıdan görülmüştur. Kireçbumu Mahallesi Hekim Sokak üzerinde ve bu sokaktan 11-15 dış kapı numarası alan parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile etrafı duvar ile çevrit Panoramik Istanbul Boğazı Manzaralı, dış cephesi dekoratif taş döşemeli, bodrum kat+ zemin kat+ çatı katlı ana bina, 2 katlı ve tek katlı müştemilattan oluşan üç adet yapı bulunmaktadır Ana bina bodrum kat net 160,00m2. brut 184 00m2 alanlı zemin kat 180,00m2 net. 207,00m2 brüt alanli, çatı katı 95,00m2 net, 110 m2 brüt alanli olmak uzere toplam 435,00m2, 501.00m2 brüt alanlıdır Parselin arka cephesinde bulunan iki katli müştemilat 46,00m2 net. 56.00m2 brüt alanlıdır. Parselin ön kısmında tek katlı müştemilat 27.00m2 alanlıdır. Parsel üzerinde bulunan taşınmaz toplam dört oda, altı banyo, üç salon, mutfak, giriş- hol, teras mahallerinden oluşmaktadır. Zemini parke. duvarları sıvalı - boyalı olan taşınmazın iç kapıları ahşaptır. 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan taşınmaz dâhilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, civarın iskâna elverişli konut alanında yer almaktadır. "denilmektedir.

İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi imar Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 20.01.2020 tarih, 13051 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz; 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Konut Alanında" kalmaktadır. 2960 sayılı Yasanın Geçici 4. maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır denilmiştir.
Kıymeti : 21.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Kargir Ev Hekim Sokağına 0,50 X 4.60 = 2,30 M2 Tecavüzen - Yapılmıştır.
Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 22/06/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 27/07/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Sarıyer de 21 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6311 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.