Sarıyer'de 10 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 10 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!


T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada 61 parselde yer alan gayrimenkulü 10 milyon TL'ye satıyor... 


T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada 61 parselde yer alan gayrimenkul 10 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 22 Ekim tarihinde saat 15:40'ta gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2019/426 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İSTANBUL İl, SARIYER İlçe, TARABYA Mahalle/Mevki, 440 Ada No, 61 Parsel No, 10/140 Arsa Payı, 11.777,94 Yüz Ölçümü , Tripleks Mesken Nitelikli H-8 Numaralı Bağımsız Bölümün 1/3 Hissesi.

Özellikleri: Bulunduğu Site; Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesinde Zeytin ve Tunca Sokakları arasındaki alanda Tarabya Bayırı Caddesine cepheli No. 63 de bulunan Tarabya Manolya Evleri Sitesi;
Sitenin 1995 • yılında yapımına başlanmıştır. Toplamda 14 Tripleks villa halinde konut yapılmıştır. Bloklar A, B, C... olarak adlandırılmıştır. 11.777,94 m2 yüzölçümlü arazideki villalar aynı tipte ve her birinde yüzme havuzu bulunmaktadır. Yaklaşık 24 yaşındadır. Eğimli bir arazide kurulu olan sitenin mükemmel bir peyzajı, kısmî İstanbul Boğazı manzarası vardır. Elit bir muhitte ve daha çok yüksek gelir grubunun tercih ettiği lokasyondadır. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, Tarabya Manolya Evleri Sitesinde bulunan Tapuda 440 ada, 61 parselde kayıtlıdır. Keşif esnasında 8 bağımsız bölüm numaralı Triplex Mesken gezilip görülmüştür. Sitedeki 14 adet villadan biri olan H Blok 3 bağımsız bölüm numaralı Triplex Mesken Betonarme Karkas Statik Sistemde ayrık nizamda inşa edilmiştir. Dış cephesi dekoratif tuğla kaplamadır. İmar durumu H:6,50m olmasına karşın mahallen 2Bodum kat, zemin kat, normal kat ve çatı arası kattan oluşmaktadır. Satış konusu Meskene önce güvenlikli site kapısından girilip 2. bodrum kattaki site ortak otoparkındaki cilalı ahşap kanatlı kapıdan girilmektedir, l. Bodrum kat zeminin hafredilmesi sonucu zemin kat özelliğindedir, Yüzme havuzu, mutfak nişi, lavabo-wc, kış bahçesi mahalleri bulunmaktadır. Zemin kat ve normal katlarda salon ve odalar bulunmaktadır. Salonda şömine odalarda banyo vardır. Pencerelerinde ve kış bahçesi camekanında pvc doğrama kullanılmıştır, iç kapılar mobilyalıdır. Banyolarında armatürler ile gerekli vitrifiye elamanlar tamdır. Birinci sınıf işçilik ve malzemeden mamul mutfaklarında corian tezgah ve dolapları bulunmakta ıslak hacimlerde seramik salon ve odaların zemin kaplamlarında ithal îammant parke kullanılmıştır. Mahallinde ölçü alınamamış olup beledîye yazılarında yasal kapalı alanının 687,00 m2 olduğu İfade edilmiştir.

Adresi: Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi, Tarabya Manolya Evleri Sitesi, No:63 Sarıyer / İSTANBUL

İmar Durumu: Sarıyer Belediye Başkanlığı, Boğaziçi imar ve Şehircilik Mudürtüğü'nün 30.09.2019 tarih ve 4464 sayılı yazısında Özetle; Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 61 parselin 29.07.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında kısjnen yol, kısmen park kısmen de TAKS:0,15, KAKS.0.35 H: 6,50 m. yapılanma şartlarında konut alanında kalmakta olduğu; Plan notu genel hükümler bölümü e maddesine göre; uygulama imar planında belirtilen sosyal teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanların kamu eline geçmeden uygulamanın yapılamayacağı; imar işlem dosyasının incelenmesinde 14 adet bağımsız konut için 25/07/1995 tarihli yapı ruhsatı 01/09/1997 tarihli yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği belirtilmektedir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL (Taşınmazın 1/3 Hissesi)KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 22/10/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 19/11/2021 günü 15:40 - 15:45 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Sarıyer

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir. alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/426 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/09/2021